Lov om finansiel virksomhed §§ 207 og 208 - Omdannelse til aktieselskab - Sammenslutningen Danske Andelskasser

19-01-2011

Finanstilsynets afgørelse af 17. januar 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Sagsfremstilling

I henhold til § 207, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL), kan generalforsamlingen i andelskasser eller sammenslutninger heraf beslutte, at andelskassen eller sammenslutningen opløses uden likvidation ved overdragelse af andelskassens eller medlemsandelskassernes aktiver og gæld som helhed til et af andelskassen eller sammenslutningen ejet eller oprettet aktieselskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. 


Finanstilsynet har ved brev af 11. november 2010 (bilag 1) modtaget en henvendelse fra Dem som advokat for Sammenslutningen Danske Andelskasser (herefter benævnt SDA). Det fremgår af brevet, at foreningen SDA’s bestyrelse har truffet principbeslutning om omdannelse af SDA til aktieselskab efter lov om finansiel virksomhed § 207.


På den baggrund anmoder De Finanstilsynet om at bekræfte, at det ligger indenfor rammerne af FiL § 207, såfremt omdannelsen gennemføres ved, at de enkelte medlemsandelskasser og foreningen SDA fusioneres ind et allerede bestående bankaktieselskab, Danske Andelskassers Bank A/S (herefter benævnt DAB), som ejes af medlemsandelskasserne i fællesskab.


Nedenfor findes Finanstilsynets afgørelse på spørgsmålet efterfulgt af en gennemgang af det retlige grundlag for omdannelser efter FiL § 207 i almindelighed samt dele af den særlige regulering af sammenslutningen (SDA) i FiL. Endelig følger Finanstilsynets vurdering af de særlige forhold, der gør sig gældende ved den påtænkte omdannelse indenfor SDA.

 

Afgørelse

Det er Finanstilsynets vurdering, at den ovenfor beskrevne fremgangsmåde er i overensstemmelse med reglerne om omdannelse af sammenslutninger af andelskasser i FiL § 207. Baggrunden herfor er, at brugen af ordet ”sammenslutningen” i FiL § 207 må forstås som både selve sammenslutningen og medlemsandelskasserne, idet sammenslutningen og dens medlemmer udgør én enhed i lovens forstand, jf. FiL § 91, stk. 1, nr. 1. Der er med afgørelsen ikke tale om en dispensation fra i FiL § 207.


Finanstilsynet har ved afgørelsen alene forholdt sig til ovenstående spørgsmål og således ikke taget stilling til de øvrige forhold, herunder tidsplan og transaktionsplan mv., der fremgår af Deres brev af 25. november 2010 (bilag 2). Finanstilsynet har endvidere ikke med afgørelsen givet en endelig tilladelse til, at omdannelsen kan gennemføres.

 

Det retlige grundlag

Omdannelsesreglerne

Det følger af FiL § 207, stk. 1, at generalforsamlingen i andelskasser eller sammenslutninger heraf, efter reglerne i FiL kapitel 14, kan beslutte, at andelskassen eller sammenslutningen opløses uden likvidation ved overdragelse af andelskassens eller medlemsandelskassernes aktiver og gæld som helhed til et af andelskassen eller sammenslutningen ejet eller oprettet aktieselskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed (andelskasseaktieselskab). Der gælder tilsvarende regler for sparekasser.


I sammenhæng hermed følger det af FiL § 208, stk. 1, at visse af selskabslovens regler om fusion, herunder selskabslovens § 250, stk. 1, om universalsuccession, skal finde anvendelse på fusionen mellem aktieselskabet som det fortsættende selskab og andelskassen eller sammenslutningen som det ophørende selskab.


Formålet med reglerne er, at sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser, kan omdanne sig til aktieselskab for derved lettere at kunne tiltrække nye investorer. Ved at lade visse af selskabslovens regler om fusion finde anvendelse på omdannelsen, sikres det samtidig, at det fortsættende selskab kan indtræde i den ophørende spare- eller andelskasses rettigheder og pligter ved universalsuccession. Dette ville ellers ikke være muligt, idet den ophørende spare- eller andelskasse ikke er et aktieselskab.


En typisk omdannelse af eksempelvis en andelskasse indebærer, at andelskassen stifter et aktieselskab, der får tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Det nye aktieselskab får dog først tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed samtidig med, at det overtager den ophørende andelskasses aktiver og passiver, herunder egenkapital, ved fusion efter selskabslovens regler.


For så vidt angår den del af egenkapitalen, der består af andelskapital, følger det af FiL § 208, stk. 2, at andelshaverne skal have mulighed for at vælge enten at ombytte andelsbeviserne til aktiekapital i det nye aktieselskab til en skønnet markedskurs eller at modtage kontant indløsning. Der oprettes samtidig en erhvervsdrivende fond, som overtager aktier i aktieselskabet, svarende til værdien af andelskassens aktiver fratrukket andelskassens gæld og andelskapital. Det vil sige, at fondens aktier stort set skal svare til det, der er andelskassens reserver.


Regulering af sammenslutningen

I henhold til FiL § 1, stk. 8, kan andelskasser, der er medlemmer af Sammenslutningen af Danske Andelskasser, i fællesskab opfylde lovens krav. Sammenslutningen anses som ét pengeinstitut i relation til bestemmelserne i FiL. 


I henhold til FiL § 91, stk. 1, nr. 1, skal det blandt andet fremgå af sammenslutningens vedtægter, at sammenslutningen og dens medlemmer udgør en enhed, samt at sammenslutningen og dens medlemmer hæfter solidarisk for de forpligtigelser, der påhviler sammenslutningen og dens medlemmer.

 

Finanstilsynets vurdering

På baggrund af den særlige regulering af sammenslutningen i FiL § 1, stk. 8, og § 91 anser Finanstilsynet sammenslutningen som en samlet enhed i lovens forstand, idet sammenslutningen alene har én pengeinstituttilladelse og udøver pengeinstitutvirksomhed gennem de tilsluttede medlemsandelskasser.


Til forskel fra omdannelsen af en enkelt andelskasse, hvor det alene er denne andelskasse, der skal opløses uden likvidation, vil omdannelsen af SDA indebære, at der både skal ske en opløsning af selve foreningen og dens medlemsandelskasser. Det er Finanstilsynets opfattelse, at dette er en nødvendig følge af, at foreningen og den medlemsandelskasser anses for ét pengeinstitut i relation til FiL.


Henset til SDAs særlige konstruktion er det derfor Finanstilsynets opfattelse, at der med ordet ”sammenslutningen” i FiL § 207 og § 208 sigtes på både selve foreningen og dens medlemmer, således at det er sammenslutningen med de tilsluttede medlemsandelskasser i sin helhed, der opløses i forbindelse med en omdannelse efter FiL § 207.


Det er på den baggrund Finanstilsynets opfattelse, at et af ”sammenslutningen ejet eller oprettet aktieselskab”, der efter FiL § 207, 1. pkt. skal være det fortsættende selskab, kan ejes såvel af foreningen som af medlemsandelskasserne, når blot det er 100 pct. ejet af disse. 


Tilsvarende er det Finanstilsynets opfattelse, at det med ”sammenslutningen som det ophørende selskab” i FiL § 208, stk. 1, betyder, at ikke alene overdragelsen af medlemsandelskassernes aktiver og gæld men også overdragelsen af foreningens aktiver og gæld i forbindelse med omdannelsen er omfattet af visse af selskabslovens regler om fusion, herunder universalsuccession, jf. FiL § 208, stk. 1. Dette er tilfældet, selvom der i FiL § 207, 1. pkt. alene anføres, at det er medlemsandelskassernes aktiver og gæld, der overføres til det fortsættende aktieselskab (i dette tilfælde DAB), idet det afgørende efter omdannelsesbestemmelserne er, at det er sammenslutningen i sin helhed, der med omdannelsen opløses uden likvidation, jf. § 207, 1. pkt. og § 208, stk. 1, 1. pkt.

 

Charlotte Jul Rafn

vicekontorchef


Camilla Bang

specialkonsulent 


 

Senest opdateret 19-01-2011