Lov om finansiel virksomhed § 129, stk. 7 - Dispensation for indregningsgrænserne for hybrid kernekapital - Aarhus Lokalbank A/S

31-01-2011

Finanstilsynets afgørelse af 28. januar 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Bestyrelsen og direktionen for
Aarhus Lokalbank Aktieselskab

 

Dispensation i henhold til § 129, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed

I brev af 27. januar 2011 har banken fremsendt ansøgning om dispensation efter § 129, stk. 7 i lov om finansiel virksomhed.


Banken anfører, at bankens nedskrivninger i årsrapporten for 2010 er større end tidligere forventet, hvilket medfører en betydelig reduktion af årets resultat samt egenkapitalen og dermed bankens kernekapital (eksklusiv hybrid kernekapital).


På grund af indregningsgrænserne for hybrid kernekapital i § 129, stk. 2-5 i lov om finansiel virksomhed, vil der på det foreliggende grundlag ikke være mulighed for fuldt ud at indregne bankens hybride kernekapital i kernekapitalen, og banken kan derfor heller ikke fuldt ud indregne bankens supplerende kapital i basiskapitalen. Det bevirker, at bankens solvens er lavere end lovens krav.


Banken har i lyset af ovenstående besluttet at udnytte retten til at konvertere deres statslige hybride kernekapital til aktiekapital. I henhold til vilkår og betingelser for kapitalbeviserne kan bankens konverteringsoption alene udnyttes i trancher af 20 procent af det statslige kapitalindskud. Banken påregner at konvertere 4 trancher, svarende til cirka 147 mio. kr., til aktiekapital.


Den 31. januar 2011 planlægger banken at udsende en fondsbørsmeddelelse, hvor banken vil orientere om de forøgede nedskrivninger, konvertering af det statslige kapitalindskud og den efterfølgende kapitalplan. 


Det anslås, at den delvise konvertering af det statslige kapitalindskud kan være gennemført senest 3 uger efter bankens offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen.


Banken søger derfor om en tilladelse til, jfr. lov om finansiel virksomhed § 129, stk. 7, at indregningsgrænserne i § 129, stk. 2-5 i lov om finansiel virksomhed overskrides indtil 28. februar 2011.


Finanstilsynet har på den seneste undersøgelse i september 2010 opgjort bankens solvensbehov til 12,1 procent efter påbud om yderligere nedskrivninger. Banken har ultimo 2010 opgjort solvensbehovet til 10,6 procent efter et ledelsesmæssigt vurderet behov for yderligere nedskrivninger i 4. kvartal 2010 i niveauet 134 mio. kr. Bankens solvensprocent er opgjort til 6,6 procent før konvertering. Konverteringen vil bringe bankens solvensprocent op på 13,0 procent, og dermed over det af banken opgjorte solvensbehov. 


Finanstilsynet har vurderet, at § 129, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed, kan anvendes i den foreliggende situation. Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at bankens situation er midlertidig. Banken har en konkret plan for, hvordan solvensprocenten øges ved udnyttelsen af bankens konverteringsoption, som er indeholdt i vilkår og betingelser for kapitalbeviserne. Herudover lægges vægt på, at konvertering af det statslige kapitalindskud, som banken har krav på, bringer bankens solvensprocent op over det af banken opgjorte solvensbehov.


Finanstilsynet giver derfor banken, på baggrund af ovenstående, en midlertidig dispensation i henhold til § 129, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed. Dispensationen er gældende frem til 1. marts 2011, således at banken får mulighed for at iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at banken igen overholder § 124 i lov om finansiel virksomhed.


Denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet efter proceduren i § 7 i bekendtgørelse for forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd. Efter lov om finansiel virksomhed § 354a skal afgørelsen som udgangspunkt offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis banken mener, at en offentliggørelse kan skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra banken.


Oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på bankens aktier, skal hurtigst muligt offentliggøres, jf. § 27 i lov om værdipapirhandel m.v. Offentliggørelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 27 a i lov om værdipapirhandel.


Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervs-ankenævnet.


Bankens revision er samtidig tilskrevet om ovenstående.

 

Med venlig hilsen


Ulrik Nødgaard  
direkør 


Karen Dortea Abelskov
kontorchef


 

Senest opdateret 07-02-2011