Lov om finansiel virksomhed § 225 - Frist til opfyldelse af solvenskrav - Sparekassen Midtfjord

07-02-2011

Finanstilsynets afgørelse af 6. februar 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Bestyrelsen og direktionen for
Sparekassen Midtfjord
Vestergade 25
9681 Ranum 


 

Frist til opfyldelse af solvenskrav

Finanstilsynet påbegyndte den 1. februar 2011 en inspektion af Sparekassen Midtfjord (herefter: Sparekassen). De foreløbige resultater af inspektion har sandsynliggjort et betydeligt behov for mernedskrivninger og solvensreservationer i Sparekassen.


På den baggrund har Finanstilsynet 6. februar 2011 modtaget en henvendelse fra Sparekassen med henvisning til § 75 i lov om finansiel virksomhed.


Af henvendelsen fremgår det, at Sparekassen i forbindelse med overvejelser om fusion som følge af Finanstilsynets inspektion har opgjort et yderligere nedskrivningsbehov, hvorefter det er ledelsens bedste skøn, at sparekassen ikke opfylder lovens mindstekrav til solvens.


Herudover vurderer Sparekassen, at ”der er risiko for rygter og fejlagtige konklusioner, som kan medføre kundekrav om udbetalinger af indeståelser fra i morgen tidlig fra åbning ”run på sparekassen”.


På baggrund af Finanstilsynets egne foreløbige konklusioner på inspektionen finder ikke grundlag for at tilsidesætte ledelsens vurdering af behovet for nedskrivninger og solvensreservationer i sparekassen. 


Finanstilsynet kan derfor konstatere, at Sparekassen ikke lever op til kravene i lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 2.


Finanstilsynet skal derfor i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed meddele en frist til den 7. februar 2011, kl. 8.00, til at opfylde lovens solvenskrav i medfør af lov om finansiel virksomhed § 224, stk. 2. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt sparekassen anmoder herom.


Banken skal senest 6 timer efter modtagelse af denne afgørelse give besked til Finansiel Stabilitet A/S om, hvorvidt sparekassen agter at lade sig afvikle efter lov om Finansiel Stabilitet, jf. § 16 f, stk. 1 i lov om finansiel stabilitet.


Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.


Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet, jf. lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan dog udskydes, hvis en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en selskabsmeddelelse fra banken.


Dette brev sendes i kopi til ekstern revision samt Finansiel Stabilitet A/S.

 

Med venlig hilsen 


Ulrik Nødgaard 

Direktør 


Karen Dortea Abelskov

Kontorchef


 

Senest opdateret 07-02-2011