Lov om finansiel virksomhed § 225 - Frist til opfyldelse af solvenskrav - Amagerbanken

07-02-2011

Finanstilsynets afgørelse af 4. februar 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Bestyrelsen og direktionen for
Amagerbanken A/S
Amagerbrogade 25
2300 København S 


 

Frist til opfyldelse af solvenskrav

Finanstilsynet har i brev af 4. februar 2011 modtaget en meddelelse fra bestyrelsen og direktionen i Amagerbanken A/S om, at banken ikke overholder solvenskravet efter lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet har ligeledes modtaget en meddelelse fra bankens interne og eksterne revision med tilsvarende indhold.


Baggrunden for denne situation er en væsentligt negativ udvikling for banken, der har påført banken nye risici, hvilket har ført til betydelige nedskrivninger og dermed fjernet egenkapitalen. Banken oplyser, at den har en negativ egenkapital på – 654 mio. kr. Banken oplyser endvidere, at den er i en FIL § 247 situation, hvor banken har tabt egenkapitalen er insolvent eller må påregne at blive insolvent.


Som allerede konstateret ved Finanstilsynets undersøgelse i april 2010 er banken meget udsat for risici. Finanstilsynet konstaterede blandt andet, at:

  • Ejendomsmarkedet fortsat var meget stillestående og kun få ejendomsengagementer var blevet nedbragt siden seneste inspektion.
  • Der var sket en vis forværring af bankens engagementer siden seneste inspektion.
  • Ejendomsengagementer med negativ likviditet voksede som følge af, at banken bevilgede forøgelser frem for at lade kunderne gå konkurs, eller nulstille renten.
  • Banken fortsat var meget afventende med hensyn til at realisere nødlidende engagementer.
  • Bankens nedskrivninger blev vurderet at ligge i den lave ende af det acceptable inden for regnskabsreglerne, og banken forventedes at skulle øge nedskrivningerne på visse engagementer.

 

Finanstilsynet har forud for meddelelsen fra banken været i dialog med banken om dens aflæggelse af regnskab for året 2010. Som led heri har Finanstilsynet lavet en overordnet analyse af udviklingen i de engagementer, Finanstilsynet gennemgik i april/maj 2010. Det viser sig, at der efter ledelsens vurdering nu er behov for en risikoafdækning af disse engagementer med 5,9 mia. kr. - fordelt med 4,9 mia. kr. i akkumulerede nedskrivninger samt afskrivninger og 1 mia. kr. i solvensbehovsreservationer. Finanstilsynet fandt ved inspektionen i foråret 2010 et behov for risikoafdækning for i alt ca. 4,2 mia. kr. - fordelt med 2,3 mia. kr. i akkumulerede nedskrivninger og 1,9 mia. kr. i solvensbehovsreservationer for den omfattede engagementsmasse.


På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Finanstilsynets vurdering, at der er sket en negativ udvikling i porteføljen, som resulterer i en merrisiko på 1,7 mia. kr. De 1,7 mia. kr. kan overordnet set forklares med forværringer i bonitetsvurderingerne af kunderne, udvidelse af nødlidende engagementer samt en nedvurdering af sikkerhederne.


Det overordnede billede er således, at forklaringen på de 1,7 mia. kr. i høj grad skal findes i forværringer siden inspektionen i april/maj 2010:

  • Der er en række engagementer, hvor der er sket en forværring i risikobilledet siden inspektionen, herunder risikoen på engagementer inden for vindmøllesektoren som følge af konkurs og som følge udhulning af egenkapitalen som følge af fortsatte underskud.  Den svage udvikling i byggebranchen har betydet tab af egenkapitalen for virksomheder, der lejer og leaser materiel ud til denne og reduktion af leasingaktivernes værdi.
  • Også inden for transport- og ejendomsbranchen er der engagementer, hvor risikoen må siges at være steget blandt andet som følge af konkurs blandt debitorerne samt fald i værdien af børsnoterede ejendomsobligationer.
  • Udlånet til en række svage kunder er steget, hvilket i visse tilfælde kan tilskrives løbende inddækning af manglende likviditet samt egentlige nye bevillinger uden tilsvarende nye sikkerheder.
  • Der er for en række engagementer sket et fald i de stillede sikkerheder som følge af en yderligere negativ udvikling i f.eks. børsnoterede værdipapirer. 
  • Den schweiziske franc er steget i forhold til kronen, hvilket har medført betydelige mernedskrivninger i de nedskrivningsengagementer, der var finansieret heri. Dette kan forklare forværringen siden Finanstilsynets inspektion i april/maj 2010, men er ikke medvirkende til forøgelsen af nedskrivningerne pr. ultimo året 2010, idet disse i væsentligt omfang var indregnet i halvårsrapporten 2010.

 

Finanstilsynet har endvidere konstateret, at den tidligere ledelse i flere tilfælde efter tilsynets inspektion har sænket risikovurderingen af større engagementer i forbindelsen med afslutningen af 3. kvartal. En række nødlidende ejendomme er endvidere af den tidligere ledelse placeret i et investeringsselskab, der må vurderes at have fået en for lav solvensreservation.


En del af forklaringen skal dog også findes i, at banken nu anlægger en anden strategi for afviklingen af engagementerne. Banken ønsker i en række tilfælde ikke længere at finansiere færdiggørelse af projekter, ligesom banken i nogle få tilfælde vurderer, at 2. prioritetspanter er værdiløse, idet banken ikke vil forsvare panterne. En sådan strategi er med til at sikre at banken ikke påtager sig nye og likviditetskrævende risici, men indebærer på helt kort sigt lavere sikkerhedsværdier.


Finanstilsynet vurderer, at årsagen til nedskrivningernes størrelse – ud over den direkte effekt fra forværringerne – også skal findes i en mere indirekte effekt. Når kvaliteten af et i forvejen svagt engagement falder, således at det bliver et nedskrivningsengagement, sker der således også en overflytning af midler, der tidligere var afsat som solvensbehovsreservationer til nedskrivninger. Herudover har bankens nye ledelse ændret bankens regnskabsmæssige skøn, for så vidt angår nedskrivninger, således at banken nu har en mere forsigtig tilgang sammenlignet med tidligere, hvor nedskrivningerne lå i den lave ende af det acceptable. Banken har valgt en kortere afvikling af nedskrivningsengagementerne i forhold til tidligere med henvisning til, at de derved kommer i overensstemmelse med sædvanlig praksis i sektoren. Det indebærer større vægt på, hvad aktivernes kortsigtede realisationsværdi, og mindre vægt på den fremtidige udvikling i låntagers betalingsevne. En hurtigere afvikling kan dog samtidig mindske risikoen og dermed beskytte banken mod yderligere tab.


Disse forhold medfører samlet, at risici, der tidligere var afdækket i solvensbehovet, nu nedskrives. Det svarer til ca. 0,9 mia. kr. af nedskrivningerne på den i april/maj 2010 undersøgte del af engagementerne.


Opgørelsen af nedskrivningen indeholder nogle skønsmæssige elementer. Banken har dog for en række ejendomme indhentet eksterne vurderinger. Disse vurderinger afspejler i det store og hele Finanstilsynets nuværende og tidligere vurdering af disse ejendommes værdi.


Finanstilsynet har ligeledes vurderet nedskrivninger på de væsentligste nye nedskrivningsengagementer, der ikke indgik i inspektionen i april/maj 2010. 


På baggrund af de nævnte indberetninger, den ovenfor beskrevne udvikling og de gennemgåede nedskrivninger, finder Finanstilsynets ikke grundlag for at tilsidesætte ledelsens og revisorernes vurdering af, at banken ikke lever op til solvenskravet. 


Banken har oplyst, at de har et solvensbehov på 9,9 procent. Finanstilsynet skal på den baggrund fastsætte et solvenskrav på 9,9 procent, jf. § 124, stk. 5 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet meddeler i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, banken en frist til søndag den 6. februar 2011, kl. 19.00 til at opfylde solvenskravet på 9,9 procent af de risikovægtede poster.


Finanstilsynet vil tage stilling til en anmodning om fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom.


Banken skal senest 6 timer efter modtagelse af denne afgørelse give besked om, hvorvidt banken agter at lade sig afvikle efter lov om Finansiel Stabilitet, jf. § 16 f, stk. 1 i lov om finansiel stabilitet.


Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.


Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet, jf. lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan dog udskydes, hvis en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en selskabsmeddelelse fra banken.


Dette brev sendes i kopi til intern og ekstern revision samt Finansiel Stabilitet A/S.

 

Med venlig hilsenUlrik Nødgaard

Direktør


Kristian Vie Madsen 

Underdirektør


 

Senest opdateret 07-02-2011