Lov om betalingstjenester § 18 – Fit & proper vurdering af udbyder af betalingstjenester

17-02-2011

Finanstilsynets afgørelse af 11. februar 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

1. Afgørelse


Finanstilsynet finder, at [Udeladt] på baggrund af sit tidligere virke ikke har den fornødne erfaring, jf. lov om betalingstjenester § 37, stk. 1, nr. 3, jf. 18, stk. 1, som er påkrævet for at drive virksomhed med udbud af betalingstjenester. [[Udeladt] kan derfor ikke godkendes som personligt ansvarlig for [Udeladt].

2. Sagsfremstilling


Finanstilsynet modtog den 9. november 2009 en ansøgning fra [Udeladt]om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester. Den påtænkte virksomhed forventes primært at betjene tyrkiske kunder, der indbetaler beløb til [Udeladt] bankkonto i Danske Bank, hvorefter [Udeladt] via netbank vil overføre beløbet til modtageres bankkonti i udlandet.

Ansøgningen indeholdt ikke tilstrækkelig information om [Udeladt]s erfaring, hvorfor Finanstilsynet den 10. december 2009 anmodede om yderligere oplysninger samt udfyldelse af oplysningsskema med henblik på at tilsynet kunne foretage en vurdering af [Udeladt]s egnethed og hæderlighed.

Den 22. december 2009 modtog Finanstilsynet det udfyldte oplysningsskema, men da dette fortsat ikke indehold tilstrækkelige oplysninger om [Udeladt] praktiske erfaringer anmodede tilsynet på ny herom den 8. januar 2010 og igen den 17. juni 2010. Herefter modtog Finanstilsynet den 30. august 2010 en beskrivelse af [Udeladt]s erfaring fra tidligere ansættelser.

[Udeladt] har oplyst, at han har praktisk erfaring med vejledning til udfyldelse af låneansøgninger fra privatkunder til optagelse af forbrugslån og har forestået korrespondancen mellem kunderne og udbyderne af forbrugslånene. [Udeladt] har desuden stået for den endelige afregning mellem banken og kunderne, og har derfor har indsigt i arbejdsgangene i forbindelse hermed.

I forbindelse med behandling af ansøgningen har [Udeladt] fremsendt oplysningsskema A vedrørende egnetheds- og hæderlighedsvurdering af direktører i finansielle virksomheder samt uddybende beskrivelse af sine arbejdsopgaver fra tidligere ansættelser.

Det fremgår af det fremsendte skema og tilhørende dokumentation, at [Udeladt] har følgende erfaring:

[……..] (1.1 2001 – 31.12. 2009)
Udarbejdelse og afstemning af kasseregnskab, bankregnskab, fakturering og debitorregnskab. Ansvarlig for varekøb og betaling af leverandører (herunder import fra leverandører i EU og Tyrkiet), momsregnskab mm. På grundlag heraf har [……..]s revisor udarbejdet årsrapport.

Formidling og afregning af banklån gennem [Udeladt] og [Udeladt]

Det fremgår ikke i hvilket omfang [Udeladt] har været tilknyttet de to udbydere af forbrugslån, men Finanstilsynet har lagt til grund, at dette er sket som led i [Udeladt]s arbejde i [Udeladt].

[Udeladt]s arbejde for de to udbydere udgør efter det oplyste: vejledning af kunder i forbindelse med udarbejdelse af låneansøgning, fremsendelse af låneansøgning til bevilling, indhentelse af kunders underskrift på lånedokumenter, fremsendelse af lånedokumenter til afregning, modtagelse af låneafregning fra bankerne og afregning af lånene overfor kunderne.

Redegørelsen om praktisk erfaring er vedlagt som bilag 1.

3. Retligt grundlag


Det følger af lov om betalingstjenester § 18, stk. 1, at et medlem af bestyrelsen og direktionen i et betalingsinstitut skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen. Dette gælder tillige for de personligt ansvarlige for enkeltmandsvirksomheder, jf. § 37, stk. 1, nr. 3, jf. § 18, stk. 1. Bestemmelsen svarer til § 64, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed og er udtryk for et generelt krav til ledelsen i finansielle virksomheder.

Selvom der ikke kan opstilles generelle kriterier for hvilke teoretiske eller praktiske krav et medlem af ledelsen i et betalingsinstitut skal opfylde, så afhænger kravene af om der er tale om bestyrelses- eller direktionsarbejde, og der vil i praksis stilles større krav til direktørers erfaring end til bestyrelsesmedlemmers erfaring, da det er direktøren, der er ansvarlig for den daglige drift og der vil altid være krav om indsigt i finansielle virksomheders forhold.

Det afgørende for, om en person kan anses for at opfylde kravene til egnethed er således om den pågældendes uddannelse og praktiske erfaring har bibragt den pågældende en tilstrækkelig viden om udbud af betalingstjenester til, at denne kan være ansvarlig for den daglige drift af en virksomhed med dette forretningsområde.

4. Vurdering


Det er Finanstilsynets opfattelse, at ingen af de stillinger som [Udeladt] har bestridt, der kan have bibragt ham viden om drift af et betalingsinstitut og forretningsgange i forbindelse med overførsel af penge til andre lande.


Det fremgår af den fremsendte redegørelse, at [Udeladt] har været ansvarlig for en række opgaver af regnskabsmæssig karakter, som har dannet grundlag for [Udeladt]’ revisors udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at erfaring med regnskabsmæssige opgaver i en møbelvirksomhed, ikke giver medarbejderen indsigt i de forhold af driften af en betalingstjenestevirksomhed, der er nødvendige for at kunne være ansvarlig for at drive virksomhed med udbud af betalingstjenester.

4.2  [Udeladt] og [Udeladt]


[Udeladt] har oplyst, at han har været tilknyttet [Udeladt] og [Udeladt], men har ikke oplyst i hvilken periode han har været tilknyttet de respektive virksomheder. Begge virksomheder tilbyder forbrugslån til almindelige forbrugere baseret på en simpel kreditvurdering. [Udeladt] har beskrevet sine arbejdsopgaver med formidling af lån til kunder og den endelige afregning af lånebeløb mellem bank og kunde.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at det af [Udeladt] udførte arbejde med formidling af lån til forbrugere ikke har bibragt ham en viden og erfaring, der kan gøre, at han kan anses som egnet som ansvarlig leder af et betalingsinstitut.

5. Konklusion


Finanstilsynet finder, at [Udeladt] på baggrund af sit tidligere virke ikke har den fornødne erfaring, jf. lov om betalingstjenester § 37, stk. 1, nr. 3, jf. 18, stk. 1, som er påkrævet for at drive virksomhed med betalingstjenester. [Udeladt] kan derfor ikke godkendes som personligt ansvarlig for [Udeladt].

6. Klagevejledning


Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

Senest opdateret 17-02-2011