Redegørelse om inspektion i Nordea Bank Danmark A/S (opfølgning på privatkunder)

20-12-2011

 

1. Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Nordea Bank Danmark A/S i september 2011. Inspektionen var en opfølgningsundersøgelse af de tiltag, banken havde iværksat efter Finanstilsynets ordinære inspektion i marts 2010 vedrørende risikoen på udlån til privatkunder og bankens kreditstyring på området.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 150 udlånsengagementer fordelt på stikprøver af nye og udvidede udlånsengagementer indenfor det seneste år. Antallet af udvalgte udlånsengagementer var mindre end ved ordinære undersøgelser, da formålet med opfølgningsundersøgelsen primært var at undersøge, om den række af tiltag, banken havde iværksat siden inspektionen i 2010, havde haft en tilstrækkelig effekt.

Finanstilsynet vurderede, at tiltagene virkede hensigtsmæssige, men opfølgningsundersøgelsen viste, at effekten af disse ikke var slået tilstrækkeligt igennem.

Finanstilsynet gav ved inspektionen i marts 2010 banken påbud om at sikre, at der blev konstateret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) efter reglerne, således at der i tide blev udarbejdet en nedskrivningsberegning. Opfølgningsundersøgelsen viste, at bankens tiltag efter undersøgelsen i 2010 ikke havde haft en tilstrækkelig effekt, og at banken fortsat havde behov for at forbedre konstateringen af OIV. Finanstilsynet gav banken fornyet påbud om at forbedre konstateringen af OIV.

Finanstilsynet vurderede, at der på baggrund af den begrænsede stikprøve ikke var grundlag for at kræve ændring af bankens samlede niveau for nedskrivninger. Finanstilsynet gav dog påbud om, at banken skulle gennemgå en tilpas stor stikprøve af engagementer med privatkunder for at vurdere omfanget af bankens manglende konstatering af OIV og en eventuel effekt på nedskrivningerne. Bankens eksterne revision skulle efterfølgende tage stilling til bankens gennemgang og konklusioner. En eventuel effekt på nedskrivningerne skal indregnes i årsrapporten 2011.

Finanstilsynet påbød efter inspektionen i marts 2010 banken at forbedre rangordningen af kunderne ved en retvisende klassifikation. Finanstilsynet vurderede på baggrund af de gennemgåede engagementer, at bankens tiltag efter undersøgelsen i 2010 ikke havde haft en gennemgribende effekt. Der var fortsat mange tilfælde, hvor klassifikationen var for positiv for kunder med svaghedstegn. Finanstilsynet gav banken fornyet påbud om at forbedre rangordningen.
 
Ved inspektionen i marts 2010 fik banken påbud om at forbedre det skriftlige bevillingsgrundlag, så det gav et retvisende billede af kreditrisikoen. Finanstilsynet vurderede, at der var sket en forbedring af bevillingsgrundlaget. Der var dog stadig nogle tilfælde, hvor bevillingsgrundlaget ikke gav et retvisende billede af kreditrisikoen. Herudover var der mange tilfælde, hvor bevillingsgrundlaget ikke var fyldestgørende, men hvor dette kun havde en mindre effekt for vurderingen af kreditrisikoen. Banken fik påbud om at sikre, at kvaliteten af bevillingsgrundlaget forbedres yderligere. 

Da bankens iværksatte initiativer siden inspektionen i 2010 ikke havde haft en tilstrækkelig effekt, gav Finanstilsynet endvidere banken påbud om at styrke de interne kontroller af bankens konstatering af OIV, klassifikationen af kunderne og bevillingsgrundlaget. 

Nordea Bank Danmark koncernen har opgjort solvensbehovet pr. 30. september 2011 til 10,5 procent. Den faktiske solvensprocent pr. 30. september 2011 var 15,9 procent.

Inspektionen var en opfølgningsundersøgelse og omfattede ikke en gennemgang af bankens solvensbehov.

 

Senest opdateret 20-12-2011