Redegørelse om inspektion i Boddum-Ydby Sparekasse

21-12-2011

 

Indledning

Finanstilsynet var i september 2011 på inspektion i Boddum-Ydby Sparekasse. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor sparekassens 50 største engagementer, kreditområdet, ledelsens arbejde og sparekassens solvensbehov blev undersøgt. 

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har Sydthy som det primære forretningsområde og kunderne består hovedsageligt af mindre erhvervsdrivende, enkelte landbrug samt privatkunder. Sparekassens udlån til erhverv udgør cirka 50 pct. af det samlede udlån, hvilket er mere end i sammenlignelige institutter.

Kreditkvaliteten af sparekassens engagementer er dårligere end i sammenlignelige institutter. Sparekassen har identificeret de engagementer, hvorpå der skal nedskrives, og har som konsekvens heraf foretaget nedskrivninger på en forholdsvis stor andel af de gennemgåede engagementer. Undersøgelsen gav imidlertid anledning til påbud om at nedskrive sammenlagt yderligere 2,3 mio. kr. på disse nedskrivningsengagementer.

Sparekassen havde ultimo juni 2011 opgjort sit solvensbehov til 11,4 procent, mens den faktiske solvens var 20,8 procent. Finanstilsynet vurderede på baggrund af inspektionen, at solvensbehovet skulle være højere. 

Sparekassen har efter dialog med Finanstilsynet opgjort solvensbehovet pr. 30. september 2011 til 16,0 procent, mens den faktiske solvens er 21,6 procent. På baggrund af undersøgelsens resultater vurderer Finanstilsynet, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at sparekassen dels skal arbejde med reduktion af risikoen på engagementerne, herunder at tage flere sikkerheder, dels skal arbejde med at styrke sparekassens kapitalgrundlag.

Sparekassen fik herudover enkelte påbud på flere væsentlige områder, herunder bl.a. påbud om at revidere sparekassens forretningsgang for værdiansættelse af sikkerheder samt at markere tydeligt i bestyrelsens forhandlingsprotokol, hvornår et engagement er efterbevilget af bestyrelsen.

Sparekassen en forholdsvis stor andel af store engagementer på tilsammen 90 pct. af basiskapitalen pr. 30. juni 2011.

Sparekassen har en solid likviditet.

 

Senest opdateret 21-12-2011