Redegørelse om påtale til P/F BankNordik - regnskabskontrol af årsrapporten for 2010

20-12-2011

 

1. Indledning

Finanstilsynet har foretaget regnskabskontrol af P/F BankNordiks årsrapport for 2010. Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter, som Finanstilsynet udfører på Fondsrådets vegne.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

2. Sammenfatning

Ved den gennemførte kontrol konstaterede Finanstilsynet flere fejl i P/F BankNordiks årsrapport. Det vil sige fravigelser fra reglerne, som Finanstilsynet umiddelbart vurderede, kunne have betydning for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet.

P/F BankNordik offentliggjorde den 13. november 2011 supplerende/korrigerende information til årsrapporten, hvor fejlene var rettet.

På denne baggrund har banken modtaget en påtale for

  • Fejlagtig præsentation af nedskrivninger vedrørende overtagne udlån, herunder den regnskabsmæssige behandling ved fremtidige tilbageførsler af nedskrivninger foretaget inden første indregning af overtagne udlån og tilgodehavender til dagsværdi
  • Udeladelse af udbytte i pengestrømsopgørelsen
  • Mangelfulde oplysninger vedrørende transaktioner med nærtstående

Påtalen er uddybet nedenfor.

Fejlagtig præsentation af nedskrivninger vedrørende overtagne udlån, herunder regnskabsmæssig behandling ved fremtidige tilbageførsler af nedskrivninger foretaget inden første indregning af overtagne udlån og tilgodehavender til dagsværdi 
P/F BankNordik havde medtaget nedskrivninger på udlån og tilgodehavender fra en virksomhedsovertagelse før overtagelsestidspunktet i oplysningerne om nedskrivninger, selvom de overtagne udlån på overtagelsestidspunktet blev indregnet til dagsværdi,

Som følge heraf har banken givet en fejlagtig præsentation af sine nedskrivninger i årsrapporten.

Hertil kom, at banken i årsrapporten havde anført, at BankNordik ikke fremadrettet ville skelne mellem, hvad der var ”overtagne nedskrivninger” og tilbageførsler heraf, og hvad der var nye nedskrivninger. Endvidere var det anført, at banken havde ført tilbageførsler af nedskrivninger foretaget inden første indregning til dagsværdi under posten nedskrivninger.

Det får den følgevirkning, at banken, ved årets og fremtidige tilbageførsler af nedskrivninger foretaget inden første indregning af overtagne udlån og tilgodehavender til dagsværdi, præsenterer mindre årlige nedskrivninger end den reelt har både i resultatopgørelsen og i noterne. Hertil kommer yderligere implikationer som følge af, at flere af de nøgletal, der traditionelt er af stor betydning for vurdering af pengeinstitutter, f.eks. den årlige nedskrivningsprocent og den akkumulerede nedskrivningsprocent, bliver fejlbehæftede.

Udeladelse af udbytte i pengestrømsopgørelsen
Et pengeinstitut skal præsentere modtaget og/eller betalt udbytte i pengestrømsopgørelsen.

BankNordik havde ikke medtaget udbytte i pengestrømsopgørelsen.

En regnskabsbruger havde således ikke mulighed for at se, hvorledes modtaget eller udbetalt udbytte har påvirket ændringer i likvider fra primo til ultimo, herunder om udbyttet vedrører investerings- eller finansieringsaktiviteter.

Mangelfulde oplysninger vedrørende transaktioner med nærtstående
Et pengeinstitut skal i sin årsrapport oplyse om transaktioner og aftaler med nærtstående parter (bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt virksomheder, hvor disse har bestemmende indflydelse, dattervirksomheder, associerede virksomheder mv.).

BankNordik havde ikke i årsrapporten oplyst om disse transaktioners beløbsmæssige størrelse eller om de anvendte prisfastsættelsesmetoder vedrørende transaktioner med dattervirksomheder. Som følge heraf havde en regnskabsbruger ikke mulighed for at vurdere transaktioner med dattervirksomhedernes indvirkning på bankens resultat og balance.

Banken har offentliggjort supplerende/korrigerende information til årsrapporten, hvor fejlene er rettet.

Som følge heraf har Fondsrådet ikke truffet afgørelse i sagen, men Finanstilsynet har på Fondsrådets vegne påtalt fejlene.

 

Senest opdateret 20-12-2011