Lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 18 – Vurdering af egnethed som personligt ansvarlig for virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

29-08-2011

Finanstilsynets afgørelse af 22. august 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Vurdering af [Udeladt]s egnethed som personligt ansvarlig for [Udeladt]

1. Afgørelse

Finanstilsynet finder, at [Udeladt] kan godkendes som personligt ansvarlig for [Udeladt], da han må anses for at have fyldestgørende erfaring jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 39 h, jf. 18, stk.1, til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge.

2. Sagsfremstilling

Finanstilsynet modtog den 1. juni 2011 en ansøgning fra [Udeladt] om begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge her i landet. Den påtænkte virksomhed forventes primært at betjene golfklubber og butikker i Danmark, der ønsker at kunne anvende gavekort fra [Udeladt] som betalingsmiddel. [Udeladt] vil udbyde gavekortene fra en hjemmeside, hvor kunder kan købe og få tilsendt gavekortet, som vil kunne anvendes i de tilknyttede [Udeladt]butikker/klubber. Det vil også være muligt, at købe et gavekort og få dette sendt direkte til gavemodtageren.

Som grundlag for udbuddet af gavekort vil [Udeladt] indgå aftaler med de enkelte klubber og/eller butikker, hvor det aftales hvilke ydelser, det vil være muligt at købe med gavekortet.

Finanstilsynet modtog sammen med ansøgningen et oplysningsskema ved-rørende kravene til ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed for [Udeladt].

[Udeladt] har oplyst, at han har følgende praktiske og teoretiske erfaring:

[Udeladt] er i 2010 uddannet cand.merc. i Strategy and Organization - International Entrepreneurship fra Syddansk Universitet.

Herudover har [Udeladt] oplyst følgende erfaring:

April 2011 – juni 2011: Ansvarlig for loyalitetsprogrammer i [Udeladt] A/S
2010-2011: Marketing koordinator hos [Udeladt] A/S
2005-2010: Regnskabsassistent/kontorassistent hos [Udeladt] A/S (studiejob)

Herudover har [Udeladt] oplyst, at han har erfaring med drift af webbutik mv., samt har siddet i bestyrelsen i flere selskaber.

[Udeladt]s CV er vedlagt som bilag 1.

Finanstilsynet har efterfølgende bedt [Udeladt] uddybe sin praktiske erfaring i jobbet hos [Udeladt] A/S, særligt i forhold til loyalitetsprogrammer.

[Udeladt] har efterfølgende beskrevet sine opgaver hos [Udeladt] A/S, der primært har vedrørt markedsføring og ansvaret for koordinering og igangsættelse af kundeloyalitetsprogrammerne.

Beskrivelsen er vedlagt som bilag 2.

3. Retligt grundlag

Det følger af lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 18, stk. 1, at et medlem af bestyrelsen og direktionen i et betalingsinstitut skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen. Dette gælder tillige for de personligt ansvarlige for enkeltmandsvirksomheder, jf. § 39h, jf. § 18, stk. 1. Bestemmelsen svarer til § 64, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed og er udtryk for et generelt krav til ledelsen i finansielle virksomheder.

Selvom der ikke kan opstilles generelle kriterier for hvilke teoretiske eller praktiske krav et medlem af ledelsen i et betalingsinstitut skal opfylde, så afhænger kravene af om der er tale om bestyrelses- eller direktionsarbejde, og der vil i praksis stilles større krav til direktørers erfaring end til bestyrelsesmedlemmers erfaring, da det er direktøren, der er ansvarlig for den daglige drift og der vil altid være krav om indsigt i finansielle virksomheders forhold.

Det afgørende for, om en person kan anses for at opfylde kravene til egnethed er således om den pågældendes uddannelse og praktiske erfaring har bibragt den pågældende en tilstrækkelig viden om udstedelse af elektroniske penge til, at denne kan være ansvarlig for den daglige drift af en virksomhed med dette forretningsområde.

4. Vurdering

[Udeladt] har ingen praktisk erfaring med udstedelse af elektroniske penge. Han har derimod erfaring med drift af mindre selvstændig virksomhed. Uanset, at erfaringen med drift af webbutik og markedsføring som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til at opfylde kravene til fyldestgørende erfaring, jf. § 39h, jf. § 18, stk. 2 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, skal det medtages i vurderingen af den pågældendes erfaring og kompetencer.

Det er imidlertid Finanstilsynets opfattelse, at [Udeladt]s teoretiske erfaring fra hans studier på Syddansk Universitet sammenholdt med hans erfaring med drift af webbutik m.v. har medført, at [Udeladt] har opnået en række kompetencer i forhold til drift af mindre virksomheder.

På den baggrund finder Finanstilsynet, at [Udeladt] må anses for at have de nødvendige kompetencer til at udarbejde og sikre efterlevelse af forretningsgange, oprette betalingssystemer, indgå aftaler med samarbejdspartnere mv., som er nødvendige for at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge.

Efter en samlet vurdering af [Udeladt] på baggrund af det oplyste finder Finanstilsynet, at han må anses for at have fyldestgørende erfaring til at kunne godkendes som personligt ansvarlig for [Udeladt]

5. Konklusion

Finanstilsynet finder, at [Udeladt] kan godkendes som personligt ansvarlig for [Udeladt], da han må anses for at have fyldestgørende erfaring jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 39 h, jf. 18, stk. 1, til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge.

6. Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

 

Ulla Brøns Petersen
Vicekontorchef

 

Nikoline Voetmann
Specialkonsulent

Senest opdateret 29-08-2011