Lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1 - Videregivelse af fortrolige oplysninger er berettiget – Løkken Sparebank A/S

07-07-2010

Finanstilsynets afgørelse af 26. april 2010. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Videregivelse af fortrolige oplysninger er berettiget


1. Afgørelse

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd truffet følgende afgørelse:


Der er tale om en berettiget videregivelse efter § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, såfremt Løkken Sparebank A/S får adgang til arkivdata i den tidligere Løkken Sparekasse.


 

2. Sagsfremstilling

Finanstilsynet har modtaget en anmodning fra Løkken Sparebank A/S vedrørende adgang til arkivdata i den tidligere Løkken Sparekasse.


Løkken Sparebank anmoder om Finanstilsynets tilladelse til, at Skandinavisk Data Center (SDC) etablerer adgang for Løkken Sparebank til arkivdata i den tidligere Løkken Sparekasse via SDC’s Online Uddata.


I forbindelse med Finansiel Stabilitets overtagelse af Løkken Sparekasse, blev der stiftet et nyt datterselskab under navnet Løkken Sparebank, hvor sparekassens aktiviteter skulle videreføres. Den 1. april 2009 blev kerneaktiviteterne solgt til Nordjyske Bank og de resterende aktiviteter blev i Løkken Sparebank og det blev aftalt mellem parterne, at hver især skulle have adgang til relevant arkivdata. 


I forbindelse med den edb-mæssige konvertering og deling af kundemassen, blev alle aktuelle data flyttet, men historiske data, som tidligere er blevet udskrevet på lister ikke blevet konverteret. Løkken Sparebank har oplyst, at det blev aftalt med SDC, at man i en periode på op til 5 år efter konverteringen skulle have adgang til SDC’s Online Uddata.


Online Uddata er et elektronisk arkiv over tidligere produceret lister til intern brug, udskrifter og afregninger til kunder. Et arkiv som erstatter det tidligere fysiske arkiv over udskrevne edb-journaler.


SDC har oplyst, at det ikke er muligt at udskille oplysningerne afhængig af, hvilket institut, de pågældende kunder nu tilhører. Dette bevirker, at der er en teknisk mulighed for at se i de historiske oplysninger hos kunder, der ikke længere er i Løkken Sparebank, hvis banken får adgang til oplysningerne. På den baggrund har SDC nægtet adgang til arkivet for Løkken Sparebank.


Løkken Sparebank har overfor Finanstilsynet oplyst, at banken har ca. 5700 garanter, hvoraf flere end 250 har klaget til pengeinstitutankenævnet. Til brug for behandling af disse klager, er det nødvendigt, at banken indhenter diverse informationer, dels elektronisk men også ved fysisk adgang til de gamle arkiver i Løkken Sparekasse. Banken har haft 4 elektroniske forespørgsler via SDC hvilket banken oplyser, har kostet ca. 800,00 kr. pr. forespørgsel.


Dernæst oplyser Løkken Sparebank, at en del garanter pt. arbejder på at anlægge et gruppesøgsmål mod Løkken Sparekasse, hvilket formentlig vil medføre behov for yderligere indsigt i de gamle sager. I forbindelse med afviklingen af de ”røde” engagementer fra Løkken Sparekasse, modtager banken mange indsigelser, som nødvendiggør fremfindelse af gamle dokumenter og notater fra de gamle arkiver. Løkken Sparebank oplyser, at en sådan procedure vil medføre en lang ekspeditionstid og være omkostningstungt.


Hvis alle forespørgsler skal gennemføres via SDC, vil det medføre en lang ekspeditionstid og de økonomiske udgifter vil kunne løbe op i et niveau mellem kr. 500.000 – 1.000.000. Løkken Sparebank har den 13. april 2010 telefonisk over for Finanstilsynet oplyst, at banken på nuværende tidspunkt har omkring 100 forespørgsler.


Løkken Sparebank oplyser, at såfremt man får etableret adgang til SDC’s Online Uddata er det meningen, at 3 medarbejdere, som alle har været ansat i den tidligere Løkken Sparekasse, skal have adgang til at foretage disse søgninger.


Med hensyn til eventuelle betænkeligheder ved at banken teknisk får mulighed for adgang til historiske oplysninger for tidligere kunder – bortset fra de, der nu klager – skal det fremhæves, at banken som bekendt er under afvikling og overhovedet ikke vil have nogen interesse i at gøre sig bekendt med oplysningerne. Hertil kommer, at ”indgangsnøglen” til kundeoplysningerne sædvanligvis er enten kontonummer eller CPR-nummer. Disse oplysninger er banken ikke længere i besiddelse af, da kundemapperne er udleveret til Nordjyske Bank. Endelig vil der som nævnt kun blive etableret adgang for 3 medarbejdere, og begge banker har aftalt, at det drejer sig om en tidsbegrænset periode.  


 

3. Retlig baggrund

I medfør af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, må en finansiel virksomhed ikke uberettiget udnytte eller videregive fortrolige kundeoplysninger.


Ifølge bemærkningerne til § 117, stk. 1, kan udnyttelse eller videregivelse kun ske, hvis dette anses for berettiget. Som typetilfælde, hvor videregivelse efter praksis anses for berettiget, nævnes videregivelse af oplysninger med kundens samtykke.


Videregivelse kan også være berettiget i en række andre tilfælde, hvor der ikke er givet samtykke fra kunden. Dels hvor der foreligger lovhjemmel, ex. skattekontrolloven, dels ved sædvane eller efter en konkret vurdering.


Ved den konkrete vurdering foretages en afvejning af, på den ene side om videregivelse er nødvendig for at den finansielle virksomhed kan forfølge en berettiget interesse, og på den anden side, at hensynet til kunden ikke overstiger denne interesse. 


 

4. Vurdering

Det helt klare udgangspunkt for anvendelsen og fortolkningen af reglerne om udnyttelse/videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed kapitel 9, er, at en udnyttelse/videregivelse kræver kundens samtykke. De kunder, der afgiver fortrolige oplysninger til de finansielle virksomheder, bør kunne stole på, at deres oplysninger ikke flyder frit, og at der eksisterer fortrolighed.


Finanstilsynet og Det Finansielle Virksomhedsråd har anlagt en meget restriktiv fortolkning af begrebet "berettiget" og udgangspunktet er, at en videregivelse kræver et samtykke.


Imidlertid kan en konkret vurdering føre til, at der er tale om en berettiget videregivelse. Ved en konkret vurdering foretages en afvejning af den pågældende persons interesse i at oplysningerne hemmeligholdes overfor den finansielle virksomheds interesse i at udnytte/videregive oplysningerne.


Etableringen af adgang til arkivdata i den tidligere Løkken Sparekasse, vil medføre at Løkken Sparebank får adgang til historiske oplysninger om tidligere kunder i Løkken Sparekasse. En adgang til arkivdata vil derfor medføre, at Løkken Sparebank får adgang til oplysninger om tidligere kunder, som i dag er kunder i andre pengeinstitutter og disse kunder har en forventning om, at det alene er deres nuværende bankforbindelse, som har adgang til fortrolige historiske oplysninger om dem.


Derudover vil en etablering af adgang til arkivdata i den tidligere Løkken Sparekasse også medføre, at Løkken Sparebank får adgang til oplysninger om den store gruppe af kunder, som var kunder i den tidligere Løkken Sparekasse, men blev solgt til Nordjyske Bank pr. 1. april 2009, og som derfor må forventes at være kunder i Nordjyske Bank i dag. Disse kunder har ligeledes en klar forventning om, at fortrolige kundeoplysninger ikke videregives til andre pengeinstitutter, og at det alene er kundens nuværende pengeinstitut, som har adgang til de fortrolige kundeoplysninger.


Disse forhold taler for ikke at anse videregivelse for berettiget. Der er imidlertid en række andre forhold, der også må indgå i vurderingen.


Løkken Sparebank blev stiftet som datterselskab under Finansiel Stabilitet og aktiviteterne fra Løkken Sparekasse blev overført til Løkken Sparebank, som led i en særlig overdragelse, som fandt sted fordi Løkken Sparekasse kollapsede.


Det blev oprindeligt aftalt mellem Løkken Sparebank og Nordjyske Bank, at der skulle etableres adgang til arkivdata i den tidligere Løkken Sparekasse i en periode på optil 5 år. Såfremt en sådan adgang etableres, må det derfor lægges til grund, at adgangen til arkivdata vil blive udfaset efter en 5 års periode. Der vil således være tale om en tidsbegrænset periode. 


Løkken Sparebank har en klar interesse i, at få adgang til arkivdata i den tidligere Løkken Sparekasse, idet banken hurtigt og uden større omkostninger vil få mulighed for at fremfinde gamle informationer, dokumenter og notater fra de gamle arkiver, til brug for behandlingen af bankens mange klagesager fra garanter vedrørende forhold i Løkken Sparekasse.


Det vil medføre betydelige udgifter for Løkken Sparebank, såfremt der ikke etableres adgang til arkivdata i den tidligere Løkken Sparekasse, fordi Løkken Sparebank har et stort antal klagesager, hvor der er behov for at fremfinde historiske data til brug for behandlingen.


Løkken Sparebank er under afvikling og banken kan derfor ikke optage nye kunder og dermed heller ikke benytte eventuelle oprindelige oplysninger om personer, som ikke længere er kunder i Løkken Sparebank. 


Der skal foretages en konkret vurdering og i denne sag må hensynet til at Løkken Sparebank kan udnytte/videregive oplysningerne veje tungere, end hensynet til kundernes interesse i at oplysningerne hemmeligholdes. 


På baggrund af ovenstående er det Finanstilsynets vurdering, at der i en situation, som den konkrete sag, vil være tale om en berettiget videregivelse efter § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, såfremt Løkken Sparebank får adgang til arkivdata i den tidligere Løkken Sparekasse.


 

Senest opdateret 07-07-2010