Frist til opfyldelse af solvenskrav - ebh Bank A/S - Lov om finansiel virksomhed §§ 75 og 124

13-11-2008

Finanstilsynets afgørelse af 13. november 2008

Frist til opfyldelse af solvenskrav

Finanstilsynet har i brev af 13. november 2008 modtaget en meddelelse fra bestyrelsen i ebh Bank A/S om, at banken ikke overholder solvenskravet eller det individuelt opgjorte solvensbehov efter lov om finansiel virksomhed § 124. Meddelelsen er meddelt efter lov om finansiel virksomhed § 75.

Finanstilsynet har efterfølgende modtaget en meddelelse fra bankens eksterne revision med tilsvarende indhold, jf. lov om finansiel virksomhed § 200.

Bestyrelsens meddelelse var vedlagt en rapport vedrørende en gennemgang af 43 af bankens største engagementer foretaget af en række uafhængige krediteksperter. Af rapportens konklusion fremgår det, at banken har et behov for yderligere nedskrivninger på mellem kr. 400 mio. og kr. 493 mio. Desuden vurderes det, at banken bør afsætte yderligere kapital på mellem kr. 401 mio. og kr. 716 mio. til at afdække kreditrisikoen på de gennemgåede engagementer.

På baggrund af den nævnte rapport, har banken beregnet sin solvensprocent til mellem 7,3 pct. og 8,3 pct. afhængig af, om det lægges til grund at nedskrivningerne udgør kr. 400 mio. eller kr. 493 mio. På koncernbasis er solvensprocenten beregnet til henholdsvis 5,2 pct. og 6,0 pct. Banken har endnu ikke opgjort sit solvensbehov, men det fremgår, at dette vil betyde en væsentlig forøgelse ud over 8% solvenskravet.

På baggrund af de nævnte indberetninger og tilsynets kendskab til bankens virksomhed og engagementssammensætning, er det Finanstilsynets opfattelse, at revisorernes og ledelsens vurdering af nedskrivningsbehov og solvens ikke kan tilsidesættes.

Finanstilsynet meddeler i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, banken en frist til fredag den 21. november 2008 kl. 16.00 til på ny at opfylde solvenskravet på koncernniveau. Samtidig skal banken opgøre sit solvensbehov. Da dette er højere end 8 % skal banken sørge for ligeledes at opfylde dette. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom og vil være indstillet på en forlængelse, såfremt der ved fristens udløb er udsigt til en løsning.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen vil ikke afvente en selskabsmeddelelse fra banken, da banken tidligere i dag har offentliggjort en selskabsmeddelelse med en redegørelse for situationen. 

I henhold til lov om finansiel stabilitet § 7 skal banken over for afviklingsselskabet erklære, at banken ønsker at overdrage sin virksomhed til en køber anvist af afviklingsselskabet, hvis kapitalen ikke er retableret inden udløbet af den frist, som Finanstilsynet har fastsat.

Dette brev er tillige sendt i kopi til ekstern revision. 

Flemming Nytoft Rasmussen

vicedirektør

Thomas Brenøe

kontorchef

Senest opdateret 13-11-2008