Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav - ebh bank A/S - Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1

21-11-2008

21. november 2008Finanstilsynet har i dag skrevet således til advokat Henrik Ottosen og advokat Thomas Møller Kristensen:

 

Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav


"Finanstilsynet har i brev af 13. november 2008 i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, meddelt ebh Bank A/S en frist til fredag den 21. november 2008 kl. 16 til at opfylde solvenskravet.

Finanstilsynet har besluttet at forlænge fristen til 28. november 2008, kl. 12.00. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt der anmodes herom. Finanstilsynet vil være indstillet på en forlængelse, såfremt Finanstilsynet vurderer, at der er grundlag herfor.

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at der foregår forhandlinger mellem Deres klient og Afviklingsselskabet til Sikring af Finansiel Stabilitet.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervs-ankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen vil afvente en selskabsmeddelelse fra Deres klient.

I henhold til lov om finansiel stabilitet § 7, stk. 1 skal Deres klient over for afviklingsselskabet erklære, at Deres klient ønsker at overdrage sin virksomhed til en køber anvist af afviklingsselskabet, hvis kapitalen ikke er retableret inden udløbet af den frist, som Finanstilsynet har fastsat. Deres klient bedes fremsende den nævnte erklæring til afviklingsselskabet snarest belejligt.

Dette brev er tillige sendt i kopi til bestyrelsen og direktionen for EBH Bank A/S og til bankens eksterne revision."

Senest opdateret 21-11-2008