Afgrænsning af fondsmæglerselskabers aktivitetsområde - Lov om finansiel virksomhed § 9, stk. 2, 2. pkt., sammenholdt med lovens bilag 4

19-05-2008

Finanstilsynets afgørelse af 19. maj 2008

Afgørelse
Fondsmæglerselskaber må kun udføre aktiviteter som nævnt i bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, jf. lovens § 9, stk. 2, 2. pkt. Omfattet af lovens bilag 4 er aktiviteter, der er relateret til værdipapirhandel, bilagets afsnit A, samt aktiviteter, der er accessorisk hertil, bilagets afsnit B.

Finanstilsynet har vurderet, at udøvelse og rådgivning om udøvelse af aktivt ejerskab ikke kan finde sted inden for lovens bilag 4, afsnit A, og som udgangspunkt heller ikke inden for lovens bilag 4, afsnit B.

I den konkrete sag er der truffet den afgørelse, at et fondsmæglerselskab ikke kan rådgive om udøvelse af aktivt ejerskab, herunder rådgive om ledelsesmæssige forbedringer i virksomheder, der indgår i en kundes aktieportefølje. Med ledelsesmæssige forbedringer forstås i den konkrete sag rådgivning om eller forslag til ændringer i bestyrelsen eller i direktionen af de selskaber, der vil kunne indgå i en kundes aktieportefølje.

Begrundelse
I henhold til § 9, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed er fondsmæglerselskabers aktiviteter begrænset til de aktiviteter, der er nævnt i lovens bilag 4.

I den konkrete sag er der argumenteret for, at rådgivning om "ledelsesmæssige forbedringer" forstået som rådgivning om eller forslag til ændringer i bestyrelsen eller i direktionen af de selskaber, der vil kunne indgå i en kundes aktieportefølje kan finde sted inden for bilag 4, afsnit A, nr. 4 og 5, til lov om finansiel virksomhed, som omfatter porteføljepleje og investeringsrådgivning, samt inden for bilag 4, afsnit B, nr. 3, til lov om finansiel virksomhed, som omfatter rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstrukturer, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende fusioner og opkøb af virksomheder.

"Rådgivning om "ledelsesmæssige forbedringer" som en kerneaktivitet, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 4 (porteføljepleje) og 5 (investeringsrådgivning), til lov om finansiel virksomhed"

Finanstilsynet har vurderet, at rådgivning om "ledelsesmæssige forbedringer" hverken følger af en tilladelse til investeringsrådgivning eller en tilladelse til porteføljepleje.

Investeringsrådgivning omhandler personlige anbefalinger til en kunde enten på anmodning eller på investeringsrådgivers eget initiativ af en eller flere transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter, jf. § 343 b i lov om finansiel virksomhed.

På baggrund af ovenstående er det Finanstilsynets opfattelse, at der ikke i forbindelse med investeringsrådgivning kan gives anden rådgivning end rådgivning, der vedrører transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter, og at rådgivning om "ledelsesmæssige forbedringer" derfor ikke kan gives i medfør af bilag 4, afsnit A, nr. 5, til lov om finansiel virksomhed.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at forskellen mellem investeringsrådgivning og porteføljepleje alene er det forhold, at kunden ved modtagelse af investeringsrådgivning selv træffer beslutning om køb/salg af de af fondsmæglerselskabet anbefalede finansielle instrumenter, mens kunden ved modtagelse af porteføljepleje giver fondsmæglerselskabet fuldmagt til inden for fastsatte rammer at træffe beslutning om køb/salg af finansielle instrumenter.

På baggrund af ovenstående er det Finanstilsynets opfattelse, at der ikke i forbindelse med porteføljepleje kan gives anden rådgivning end den rådgivning, der kan gives i forbindelse med investeringsrådgivning, og at rådgivning om ledelsesmæssige forbedringer derfor heller ikke kan gives i medfør af bilag 4, afsnit A, nr. 4, til lov om finansiel virksomhed.

"Rådgivning om "ledelsesmæssige forbedringer" som en accessorisk aktivitet, jf. bilag 4, afsnit B, nr. 3, til lov om finansiel virksomhed"

Ordlyden af bilag 4, afsnit B, nr. 3, til lov om finansiel virksomhed er som følger: "Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstrukturer, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende fusioner og opkøb af virksomheder". 

Det er Finanstilsynets opfattelse, at bestemmelsen skal forstås sådan, at et fondsmæglerselskab kan rådgive virksomheder om de emner, som er nævnt i bestemmelsen, så længe rådgivningen ikke er i strid med de øvrige begrænsninger, som fondsmæglerselskaber er underlagt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Det er således en forudsætning, at rådgivningen - ud over at vedrøre emner nævnt i bestemmelsen - står i naturlig forlængelse af fondsmægleraktivitet, jf. bilag 4, afsnit A, til lov om finansiel virksomhed.

Videre er det finanstilsynets opfattelse, at "ledelsesmæssige forbedringer" - i den konkrete sag forstået som rådgivning om eller forslag til ændringer i bestyrelsen eller i direktionen af de selskaber, der vil kunne indgå i en kundes aktieportefølje - ikke kan fortolkes som værende inden for de aktiviteter, der må ydes i medfør af bilag 4, afsnit B, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed. Således er det tilsynets opfattelse, at rådgivning om og forslag til ændringer i selskabers ledelse ikke står i naturlig forlængelse af fondsmægleraktivitet, jf. bilag 4, afsnit A, til lov om finansiel virksomhed, og at rådgivningen derfor vil være i strid med de begrænsninger, som fondsmæglerselskaber er underlagt i henhold til lov om finansiel virksomhed.

 

Senest opdateret 19-05-2008