Indregning af udskudte skatteaktiver

25-09-2006

Indregning af udskudte skatteaktiver


Regnskabsregler: IAS 12
Dokumenttype: Årsrapport
Regnskabsår: 2005
Dato for afgørelse: 25. september 2006


1. Beskrivelse af sagen

Virksomheden har i årsrapporten for 2005 ikke indregnet et udskudt skatteaktiv i koncernens balance for 2004 og 2005.


Det fremgår af virksomhedens ledelsesberetning, at koncernen som følge af fremførbare skattemæssige underskud fra tidligere år, samt overgang til beskatning efter tonnageskatteloven, ikke skal betale skat af årets resultat. Koncernen forventer heller ikke for de kommende par år, at skulle betale skat.


Af koncernens hoved- og nøgletalsoversigt fremgår, at skatteomkostningen i resultatopgørelsen for årene 2001 til 2005 er lig med kr. 0, hvorimod skatteomkostningen er indregnet med et beløb i 2002. I skattenoten til årsrapporten for 2005 fremgår det, at virksomheden modregner et underskud fra tidligere år i årets skatteomkostning for 2005 og 2004 (svarende til henholdsvis 16% og 9% af ordinært resultat før skat).


Herudover ses årsrapporten ikke at indeholde yderligere oplysninger om udskudte skatteaktiver og –forpligtelser m.v.


Af ledelsesberetningerne til årsrapporterne for 2005 for to af dattervirksomhederne, fremgår det at virksomhederne har ikke-aktiverede udskudte skatteaktiver, der væsentligst beror på fremførbare skattemæssige underskud. Det anføres endvidere, at de to virksomheder forventer, at kunne reetablere kapitalen delvist ved koncernens udnyttelse af virksomhedernes fremførbare skattemæssige underskud.


Sagen drejer sig om, hvorvidt virksomheden i det konkrete tilfælde kan undlade at indregne et udskudt skatteaktiv for koncernen i årsrapporten for 2005 til trods for at virksomheden har udnyttet et fremførbart underskud i 2005 og 2004.2. Retligt grundlag

Af IAS 12, punkt 34, om indregning og måling fremgår følgende:


”Et udskudt skatteaktiv hidrørende fra fremførsel af uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag skal indregnes, i det omfang det er sandsynligt, at der vil være fremtidig skattepligtig indkomst til rådighed, hvori uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag kan udnyttes.”


Af IAS 12, punkt 34, om revurdering af ikke-indregnede udskudte skatteaktiver fremgår følgende:


”På hver balancedag skal virksomheden revurdere ikke-indregnede udskudte skatteaktiver. Virksomheden indregner et tidligere ikke indregnet udskudt skatteaktiv, i det omfang det er blevet sandsynligt, at fremtidig skattepligtig indkomst vil gøre det muligt at genindvinde et udskudt skatteaktiv.”


Af IAS 12, punkt 79, om oplysninger fremgår følgende:


”De væsentligste skatteomkostnings- (skatteindtægts-) elementer skal oplyses separat.”


IAS 12, punkt 81, angiver endvidere, hvad der skal oplyses separat vedrørende koncernens skat. Herunder fremgår følgende af IAS 12, punkt 81 (e):


”Beløbet (og eventuel udløbsdato) for fradragsberettigede midlertidige forskelle, uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag, for hvilke der ikke er indregnet noget udskudt skatteaktiv i balancen.”


Endvidere fremgår det af IAS 12, punkt 82, at:


”Virksomheden skal oplyse beløbet for et udskudt skatteaktiv og hvilke informationer, der indikere, at det bør indregnes, når:

i. udnyttelsen af det udskudte skatteaktiv er afhængig af fremtidig skattepligtig indkomst ud over den indkomst, der opstår som følge af udligning af eksisterende skattepligtige midlertidige forskelle, og

ii. virksomheden har lidt tab enten i det aktuelle eller forudgående regnskabsår i den skattejurisdiktion, hvorunder det udskudte skatteaktiv henhører.”


3. Fondsrådets vurdering

Det er Fondsrådets vurdering, at virksomheden i årsrapporten for 2005 har overtrådt IFRS ved ikke at indregne et udskudt skatteaktiv efter IAS 12, punkt 34.

Fondsrådet vurderer, at indregningen for 2005 som minimum burde svare til skatteværdien af de udnyttede underskud i 2005. Derudover skal virksomheden indregne et udskudt skatteaktiv svarende til hvad virksomheden forventer at udnytte i fremtidig skattepligtig indkomst for kommende regnskabsår. Virksomheden har oplyst, at skatteværdien af de fremførbare underskud skal udnyttes senest i 2006. Når der sker en justering af regnskabstallene for 2005, skal sammenligningstal for 2004 tilpasses i overensstemmelse hermed.

Virksomheden har i årsrapporten for 2005 alene specificeret årets skat for koncernen for 2005 og 2004 i en note. Derudover har virksomheden ikke afgivet oplysninger vedrørende koncernens skatteforhold, herunder ikke indregnede udskudte skatteaktiver.

 

4. Fondsrådets afgørelse og reaktion

 

Fondsrådet pålagde virksomheden, at indregne det udskudte skatteaktiv med en værdi i det omfang, det er sandsynligt, at der vil være fremtidig skattepligtig indkomst til rådighed, hvori uudnyttede skattemæssige underskud kan udnyttes, jf. IAS 12, punkt 34. I forlængelse heraf skal virksomheden give oplysninger om den effekt og konsekvens, som overgangen til tonnageskatteloven har for koncernens virksomheder.


Virksomhedens ledelse skal fremover løbende foretage revurderinger af det udskudte skatteaktiv i overensstemmelse med IAS 12 og indregne de krævede nedskrivninger og tilbageførsler af nedskrivninger i årsrapporterne og delårsrapporterne på baggrund af ledelsens vurdering af, hvor stor en del af det udskudte skatteaktiv, som kan udnyttes.


Endvidere skal virksomheden efter IAS 12, punkt 79 til 82, give de krævede oplysninger omkring virksomhedens skatteforhold, herunder ikke-indregnede udskudte skatteaktiver.

Senest opdateret 21-12-2007