Indregning af negativ goodwill

20-09-2006

Regnskabsregler: IFRS 1 og IFRS 3, pkt. 56Dokumenttype: Delårsrapport for 1. halvår 2005Regnskabsår: 2005Afgørelsesdato: 20. september 2006     

1. Beskrivelse af sagen


Ifølge selskabets årsrapport for 2004, der er aflagt efter årsregnskabsloven, overtog selskabet et andet i december 2004. Dette resulterede i en negativ goodwill. Beløbet er indregnet som en kortfristet gældsforpligtelse i årsrapporten pr. 31. december 2004.
 
Selskabet overgik til IFRS med hensyn til indregning og måling i delårsrapporterne for 2005, og anvendte delårsrapportbekendtgørelsens krav på præsentation og oplysninger.
 
Det fremgår af delårsrapportens afsnit om forventninger til 2005, at egenkapitalen vil blive forøget vedrørende indtægtsførelse af negativ koncerngoodwill hidrørende fra virksomhedsovertagelsen.
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet burde have indtægtsført den negative goodwill i på overtagelsestidspunktet og tilpasset sammenligningstallene i overensstemmelse hermed i delårsrapporten for 2005.

2. Retligt grundlag

Det følger af IFRS 1, at en virksomhed første gang den anvender IFRS skal anvende de standarder, som er gældende på balancedagen i det regnskabsår, hvor der første gang aflægges årsrapport efter IFRS. Anvendelsen skal ske med tilbagevirkende kraft, jf. IFRS 1, punkt 7.
 
IFRS 1 kræver, at virksomheder i sin første årsrapport efter IFRS angiver mindst et års sammenligningstal efter IFRS, jf. IFRS 1, punkt 36.
 
IFRS 1 giver på nogle områder mulighed for at afvige kravet om indregning og måling efter IFRS med tilbagevirkende kraft, herunder reglerne i IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger. Virksomheden kan vælge enten at behandle virksomhedssammenslutninger med tilbagevirkende kraft eller i henhold til undtagelsesbestemmelsen i IFRS 1, jf. IFRS 1, punkt 15.
 
I henhold til IFRS 1, punkt 15 er der alene mulighed for at undlade at anvende IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger på virksomhedsovertagelser, som ligger før overgangsdatoen til IFRS.
 
Det fremgår af IFRS 3 punkt 56, at ”Hvis den overtagende virksomheds andel af nettodagsværdien af de identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, som er indregnet i overensstemmelse med afsnit 36, overstiger kostprisen for virksomhedssammenslutningen, skal den overtagende virksomhed:
     a)     revurdere identifikationen og målingen af den overtagne virksomheds identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser og målingen af kostprisen for sammenslutningen og
     b)     straks indregne et eventuelt overskydende beløb efter denne revurdering i resultatet.”
 

3. Fondsrådets vurdering


Selskabet har ved udarbejdelse af halvårsrapporten pr. 30. juni 2005 anvendt IFRS på indregning og måling. Dette medfører, at selskabet skal tilpasse delårsrapportens oplysninger i overensstemmelse med IFRS fra den dato, hvor selskabet overgår til IFRS. Da halvårsrapporten er for 2005, og der vises sammenligningstal for den tilsvarende periode i 2004, vil overgangsdatoen i dette tilfælde være 1. januar 2004, og tallene pr. 1. januar 2004 skal derfor også være opgjort efter IFRS.
 
Dette medfører, at den i 2004 opståede negative goodwill vedrørende virksomhedsovertagelse skal indregnes som sådan i overensstemmelse med IFRS 3 i 2004.

4. Fondsrådets afgørelse og reaktion


Fondsrådet har truffet afgørelse om, at selskabet pålægges at offentliggøre supplerende information om det korrekte forventede resultat for 2005, opgjort i overensstemmelse med IFRS 3, punkt 56, således at negativ goodwill indregnes i årsrapporten for 2005 i sammenligningstallene for 2004, hvor virksomhedsovertagelsen fandt sted og ikke indtægtsføres i 2005.
Da der er tale om en fejl, jf. IAS 8, punkt 49 pålægges selskabet endvidere, at den supplerende information tillige oplyses om påvirkningen af fejlen på poster og med beløb for delårsrapporten for 1. kvartal 2005, halvårsrapporten for 2005 samt for delårsrapporten for 3. kvartal 2005.
Herudover pålægges selskabet at redegøre for den forventede effekt af korrektionen på årsrapporten for 2005.

Senest opdateret 20-09-2006