Lov om finansiel virksomhed § 43 og reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed kap. 9

20-10-2006

Finanstilsynets afgørelse af 20. oktober 2006.

Afgørelse

Finanstilsynet har vurderet, at et forsikringsselskab ikke handlede i strid med god skik, da det meddelte kunder, som havde tegnet forsikring via to forsikringsagenter, at de ikke kunne fortsætte forsikringen, hvis ikke de gav samtykke til at forsikringsselskabet videregiver fortrolige oplysninger til brug for administration og rådgivning til forsikringsagenten.

Begrundelse

Finanstilsynet lagde ved afgørelsen vægt på, at der var tale om et særligt koncept, hvor forsikringsagenterne påtog sig en del af administrations- og rådgivningsforpligtelserne. Denne arbejdsdeling betød samtidig, at kunderne fik forsikringen på særligt fordelagtige vilkår, herunder med betydelige rabat.

En forudsætning for at benytte et koncept med en sådan arbejdsdeling, er at kunden giver samtykke til, at forsikringsselskabet kan videregive fortrolige oplysninger til forsikringsagenten. Såfremt forsikringsselskabet ikke har et sådan samtykke, vil det være afskåret fra at videregive de nødvendige oplysninger til brug for administration og rådgivning til forsikringsagenten, og dermed også fra at benytte den arbejdsdeling, som muliggør de fordelagtige vilkår for kunden, herunder rabatten.

Hertil kom, at der var tale om forsikringer, som nytegnes hvert år og dermed kan opsiges i forbindelse med det årlige hovedforfald.

Finanstilsynet fandt, at det under disse konkrete omstændigheder ikke er en overtrædelse af reglerne om god skik at meddele kunderne, at de ikke ville kunne fortsætte forsikringen, med mindre de gav et samtykke. Finanstilsynet vurderede også, at et samtykke indhentet under disse konkrete omstændigheder må anses for at være frivilligt. Finanstilsynet lagde ved denne vurdering vægt på, at det af den kommenterede persondatalov fremgår, at et samtykke kan anses for frivilligt, såfremt det afgives med henblik på at opnå en særlig favorabel ordning.

Senest opdateret 20-10-2006