Lov om finansiel virksomhed § 8, stk. 1, 2. pkt. og § 25 - realkredit

21-11-2006

Finanstilsynets afgørelse af 21. november 2006

Sagsfremstilling
Ved en undersøgelse konstaterede tilsynet, at et realkreditinstitut havde kautioneret overfor en bank for en driftskredit, som banken havde ydet til en debitor, der havde erhvervet en ejendom, som realkreditinstituttet på et tidligere tidspunkt havde overtaget på tvangsauktion og videresolgt til debitor, men at tilsynet ikke havde modtaget indberetning herom.

§ 8, stk. stk. 1, 2. pkt. i lov om finansiel virksomhed fastslår, at et realkreditinstitut kun må udøve virksomhed som nævnt i lovens bilag 3 samt virksomhed efter §§ 24-26.

Ifølge § 25 i FiL kan realkreditinstitutter midlertidigt drive anden virksomhed til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer eller med henblik på medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder. Den finansielle virksomhed skal underrette Finanstilsynet herom.

Ifølge lovbemærkningerne til § 25 i lov om finansiel virksomhed omfatter "sikring... af forud indgåede engagementer" også sikring på anden måde end afvikling.

Afgørelse/begrundelse
Tilsynet har vurderet, at et realkreditinstitut kan påtage sig en kautionsforpligtelse vedrørende en driftskredit, såfremt dette sker for at reducere realkreditinstituttets risiko for yderligere tab i forbindelse med overtagelse af et nødlidende pant, men at instituttet skulle have foretaget indberetning om kautionsforpligtelsen til Finanstilsynet.

Senest opdateret 21-11-2006