Lov om finansiel virksomhed §§ 117 og 118 (Kommercielle brugeres videregivelse af oplysninger til NemKonto systemet)

28-11-2006

Finanstilsynets afgørelse af 28. november 2006.

Afgørelse

Finanstilsynet har vurderet, at videregivelsesreglerne og de bagvedliggende principper om forbrugerbeskyttelse er til hinder for, at finansielle virksomheder får adgang til at videregive fortrolige oplysninger til NemKonto systemet, medmindre der indhentes samtykke fra kunderne.
 
 

Sagsfremstilling

F&P ønskede Finanstilsynets udtalelse om, hvorvidt videregivelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed kap. 9 er til hinder for, at F&P medlemmer kan benytte NemKonto systemet.
 
Forsikrings- og pensionsselskaber har mange udbetalinger til kunder og F&P vurderer, at deres medlemmer årligt vil kunne spare op mod 100 millioner kr., hvis de fik adgang til at benytte NemKonto ordningen. Samtidig anførte F&P, at det også vil være til fordel for branchens kunder.
 
 

Regelgrundlag


Ifølge § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed må personer, der er tilknyttet en finansiel virksomhed, ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.
 
Ifølge bemærkningerne til § 117, stk. 1 kan videregivelse eller udnyttelse kun ske, hvis dette anses for berettiget. Som typetilfælde, hvor videregivelse efter praksis anses for berettiget, nævnes videregivelse af oplysninger med kundens samtykke.
 
Det følger af § 118, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at sædvanlige kundeoplysninger kan videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver.
 
I forarbejderne til § 118 er det nævnt, at begrebet administrative opgaver skal forstås bredt.
 
Bekendtgørelse om sædvanlige oplysninger i kundeforhold opregner en udtømmende liste over hvilke oplysninger, der betragtes som sædvanlige oplysninger i kundeforhold.
 
 

Begrundelse/Vurdering

Finanstilsynet vurderede: 

 

  • at CPR-nr. og størrelsen af et tilgodehavende er fortrolige oplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1. Disse oplysninger må derfor ikke uberettiget videregives.

  • CPR-nr. er at regne for en sædvanlig oplysning i et kundeforhold, jf. bekendtgørelse om sædvanlige oplysninger i kundeforhold § 1, nr. 5. Derimod er oplysninger om et tilgodehavende erstatningsbeløb eller en pensionsudbetaling ikke med på den udtømmende liste i bekendtgørelsen og er derfor ikke en sædvanlig oplysning i et kundeforhold.
     
  • De oplysninger som forsikrings- og pensionsselskaber, der måtte blive tilknyttet NemKonto ordningen, ville skulle oplyse til NemKonto systemet, kan ikke betragtes som sædvanlige kundeoplysninger i et kundeforhold, jf. lov om finansiel virksomhed § 118, stk. 1. 

Reglerne om videregivelse i lov om finansiel virksomhed kapitel 9 er dermed til hinder for, at forsikrings- og pensionsselskaber tilknyttes NemKonto ordningen.

Senest opdateret 28-11-2006