Virksomhedssammenslutning som en omvendt overtagelse

23-01-2006

Fondsrådets afgørelse i 2. halvår af 2005Regnskabsregler: IFRS 3, afsnit 21 og B1-B15Dokumenttype: DelårsrapportRegnskabsår: 1. halvår 2005 <br />

1. Beskrivelse af sagen

Selskab A har aflagt delårsrapport for 1. halvår 2005 efter indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS. Selskab A har i perioden overtaget det langt større ikke-børsnoterede Selskab B. Overtagelsen er gennemført således:

1. Den hidtidige hovedaktionær i Selskab B - Selskab C - havde inden virksomhedsovertagelsen kun en ubetydelig ejerandel i Selskab A
2. Selskab C indskød sine aktier i Selskab B, som apportindskud i Selskab A. Transaktionen kaldes også en aktieombytning, da aktionæren reelt "bytter" sine aktier i det ene selskab mod aktier i det andet selskab.
3. Selskab C blev herved moderselskab til Selskab A, som igen blev moderselskab til Selskab B.

Virksomhedsovertagelsen er i delårsrapporten indregnet således, at Selskab A betragtes som den overtagende part, og Selskab B som den overtagne part. Aktiver og forpligtelser i Selskab B er i delårsrapporten omvurderet til dagsværdi i henhold til overtagelsesmetoden. De anførte sammenligningstal var fra Selskab A&rsquo;s forrige årsrapport.

Sagen drejer sig om, hvorledes Selskab A skal indregne og måle overtagelsen af virksomhed B i henhold til IFRS.

2. Retligt grundlag

Virksomhedsovertagelser som køb af kapitalandele, fusion m.v., er reguleret i IFRS 3. Det følger af IFRS 3, afsnit 17, at den overtagende part er den part, som opnår kontrol over den anden part i virksomhedsovertagelsen.

Endvidere følger det af IFRS 3, afsnit 21, at den overtagende part typisk er den part, som udsteder egenkapitalinstrumenterne i en virksomhedssammenslutning. Det er dog fremhævet, at omstændighederne ved en virksomhedssammenslutning kan medføre, at den overtagende part er den part, hvis egenkapitalinstrumenter bliver overtaget. Denne situation betegnes som en omvendt overtagelse.

Som eksempel på en omvendt overtagelse fremhæver standarden den situation, hvor en stor virksomhed lader sig overtage af en mindre børsnoteret virksomhed med henblik på at opnå en børsnotering.

IFRS lægger her vægt på det reelle frem for det formelle. Det afgørende er således, hvilken virksomhed som reelt overtager den anden. De formelle - ofte selskabsretlige - forhold er her underordnet.

Baggrunden for at det er så væsentligt at identificere den overtagende part er, at aktiver og forpligtelser i den part, som bliver overtaget, omvurderes til dagsværdi, jf. IFRS 3, afsnit 24, og der beregnes goodwill/negativ goodwill. I den overtagende virksomhed sker der derimod ingen omvurdering.

Af IFRS 3, afsnit B7 fremgår det endvidere, at sammenligningstal i koncernregnskabet efter en virksomhedsovertagelse, som er en omvendt overtagelse, skal være de sammenligningstal, som vedrører den juridiske dattervirksomhed, som er den reelt overtagende virksomhed.

I den konkrete sag var der således essentielt, om det var selskab A eller selskab B, som var den overtagende part.

3. Fondsrådets vurdering

Det er Fondsrådets opfattelse, at reglerne i IFRS 3 om omvendte overtagelser finder anvendelse i denne situation, da Selskab B ved aktieombytning de facto opnår en børsnotering via det væsentligt mindre, børsnoterede selskab A. Aktieombytningen medfører endvidere, at hovedaktionæren i Selskab B - Selskab C - bliver hovedaktionær i det børsnoterede Selskab A.

Det er således Fondsrådets opfattelse, at det reelt er Selskab B, som overtager Selskab A.

Det er derfor aktiver og forpligtelser i Selskab A, som skal omvurderes til dagsværdi, mens aktiver og forpligtelser i Selskab B skal måles til den hidtidige bogførte værdi (reguleret for overgangen til IFRS).

Det er Fondsrådets opfattelse, at omvurdering i forbindelse med virksomhedsovertagelsen skal ske for aktiverne i den selskabsretlige modervirksomhed (Selskab A), og ikke i dattervirksomheden (Selskab B), jf. IFRS 3, afsnit B1-B15.

Ved anvendelse af IFRS til indregning og måling, burde sammenligningstallene i halvårsrapporten for Selskab A ikke være de beløb, som fremgår af den forrige årsrapport for Selskab A, men i stedet i henhold til delårsrapportbekendtgørelsens § 4, stk. 4, de beløb for den tilsvarende periode i det foregående regnskabsår, som fremgår af regnskabet for Selskab B beregnet efter IFRS.

4. Fondsrådets afgørelse og reaktion

Fondsrådet traf i 2. halvår af 2005 afgørelse om, at selskabets delårsrapport ikke var aflagt i overensstemmelse med indregning og målingsreglerne i IFRS. Selskabet skal indregne virksomhedsovertagelsen af Selskab B som en omvendt overtagelse i overensstemmelse med reglerne i IFRS 3, afsnit 21 og B1-B15. Endvidere skal selskabet præsentere sammenligningstal, som de fremgår af regnskabet for Selskab B for den tilsvarende periode i det foregående regnskabsår.

Fondsrådet pålagde Selskab A at offentliggøre en ny delårsrapport, hvori virksomhedsovertagelsen af Selskab B er indregnet efter reglerne om omvendte overtagelser i IFRS 3.  

Senest opdateret 20-06-2007