Bekendtgørelse om information til forbrugerne om priser m.v. i pengeinstitutter § 8 – Citibanks annoncering for lån uden angivelse af ÅOP (årlige omkostninger i procent)

14-12-2006

Finanstilsynets påbud af 14. december 2006.

Afgørelse

Finanstilsynet har påbudt Citibank straks at trække evt. annoncer om lån, som Citibank har indrykket i aviser, tilbage, samt for fremtiden at ændre bankens markedsføringsmateriale, så oplysningsforpligtelserne i § 8 i bekendtgørelsen om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter overholdes.
 

Sagsfremstilling

Finanstilsynet blev i november 2006 opmærksom på, at Citibank i en annonce i en landsdækkende avis reklamerede med, at man kunne låne op til 200.000 kr. med en rente fra 6,9 %. I annoncen var der ikke oplyst om de årlige omkostninger i procent (ÅOP), som § 8, stk. 1 i bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (herefter prisoplysningsbekendtgørelsen) ellers kræver.
 
Finanstilsynet bad derfor Citibank om at redegøre for virksomhedens annonce om lån i landsdækkende aviser.
 
Citibank oplyste i sit svar til Finanstilsynets brev, at banken havde taget tilsynets bemærkninger til efterretninger, og at man for fremtiden ville udforme annoncer, hvor de også oplyste om ÅOP. Banken meddelte samtidig, at den i løbet af december 2006 og januar 2007 ville opdatere al markedsføringsmateriale.
 
Da Finanstilsynet konstaterede, at Citibank havde fortsat med at annoncere med samme annonce efter, at Finanstilsynet anmodede banken om en redegørelse og umiddelbart efter, at banken havde svaret Finanstilsynet, fandt Finanstilsynet det nødvendigt at give Citibank et påbud.
 

Regelgrundlag


Prisoplysningsbekendtgørelsen finder anvendelse for danske pengeinstitutter og ligeledes for udenlandske pengeinstitutter, der driver virksomhed i Danmark gennem en filial. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i § 43, stk. 3 og § 373, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed
 
Oplysningskravene skal bidrage til, at forbrugeren kan danne sig et overblik over, hvad det pågældende pengeinstitut opkræver af renter og gebyrer for deres produkter, inden kunden forespørger om prisen på at indgå en konkret aftale med instituttet, herunder i markedsføringsmateriale.
 
Det følger af § 8 bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter, at når der i markedsføringsmateriale om udlånskonti oplyses om prisen på produktet, herunder renten, skal pengeinstituttet altid anføre den årlige nominelle rente samt de årlige omkostninger i procent (ÅOP).
 

Vurdering og begrundelse

Finanstilsynet har lagt til grund, at Citibanks annoncer om lån er i strid med § 8 i bekendtgørelsen om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter, idet de ikke har indeholdt oplysning om ÅOP.
 
Citibank har overtrådt en klar lovregel og har fortsat med at reklamere i strid med reglerne efter Finanstilsynets første henvendelse, hvori lovgivningens indhold klart er beskrevet. Det har derfor været nødvendigt at påbyde Citibank straks at tilbagekalde evt. indrykkede men endnu ikke bragte annoncer samt for fremtiden at indrette bankens markedsføring således at prisoplysningsbekendtgørelsens regler overholdes.
 
På baggrund af overtrædelsens karakter og da Citibanks kunder har en berettiget og væsentlig forventning om at få de oplysninger, som de har krav på ifølge loven, har Det Finansielle Virksomhedsråd endvidere besluttet, at virksomhedens navn skal offentliggøres jf. § 354a, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 14-12-2006