Redegørelse for Fondsrådets regnskabskontrol 2005

01-04-2006

 

Fondsrådets regnskabskontrol

Fondsrådet påbegyndte den 1. januar 2005 regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheders offentliggjorte års- og delårsrapporter. 

Regnskabskontrollen blev fastsat ved lov nr. 491 af 9. juni 2004 (L214) på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder. Herefter skal Fondsrådet påse, at de børsnoterede virksomheders offentliggjorte års- og delårsrapporter overholder de krav, der gælder herfor, herunder regnskabsregler og internationale regnskabsstandarder.

Formålet med regnskabskontrollen er at sikre, at kapitalmarkederne fungerer effektivt og omkostningseffektivt og hjælper virksomhederne i EU til at konkurrere på lige fod om de finansielle ressourcer såvel på markederne i EU som internationalt. Endvidere anses investorbeskyttelse og bevarelse af tilliden til de finansielle markeder for at være et vigtigt aspekt. 

Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fungerer som sideordnede sekretariater for Fondsrådet. Finanstilsynet varetager sekretariatsfunktionen i forhold til de finansielle børsnoterede virksomheder, mens sekretariatsfunktionen i forhold til de ikke-finansielle børsnoterede virksomheder varetages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Fondsrådet har i 2005 afholdt 11 møder. På de første møder fastsatte Fondsrådet retningslinjerne for rådets arbejde med regnskabskontrollen, herunder retningslinjer for den stikprøvevise udtagelse af års- og delårsrapporter til kontrol, gennemførslen af kontrollen, og reaktionsmulighederne ved overtrædelser.

Herefter har Fondsrådet primært behandlet og truffet afgørelser i en række konkrete sager. Det har været sager, hvor rådet har konstateret, at de børsnoterede virksomheder ikke har overholdt regnskabsreglerne. 

Fondsrådet har den 24. januar 2006 etableret rådets hjemmeside www.fondsraadet.dk, hvor de væsentlige afgørelser på summarisk vis er gengivet. Endvidere er rådets ikke-væsentlige afgørelser offentliggjort i et samlet skema. Fondsrådet har offentliggjort afgørelserne under hensyntagen til, at rådet i arbejdet med regnskabskontrollen er underlagt en særlig tavshedspligt.

Nedenstående indeholder en kort redegørelse for Fondsrådets foretagne kontrol i 2005.

Status for den i 2005 foretagne regnskabskontrol

Fondsrådet har i 2005 foretaget regnskabskontrol af i alt 36 års- og delårsrapporter. 3 af sagerne er påbegyndt i slutningen af 2005 og var derfor endnu ikke afsluttet ved årets udløb. 

Langt størsteparten af års- og delårsrapporterne var i 2005 udvalgt på baggrund af en forudgående risikovurdering. Det vil sige års-/delårsrapporter, hvor der forekom forhold, der erfaringsmæssigt indikerer en forhøjet risiko for fejl og mangler. Resultatet af kontrollen kan derfor ikke tages som et udtryk for rapporternes kvalitet i almindelighed. 

I 13 af de kontrollerede rapporter blev der ikke konstateret overtrædelser, der kunne give anledning til en reaktion over for virksomhederne. 

I 15 års-/delårsrapporter fandt Fondsrådet fejl og mangler, som ikke har betydning for investorernes beslutningstagen. Fondsrådet har i disse tilfælde givet virksomhederne påbud om at ophøre med de konstaterede overtrædelser i de kommende års- og delårsrapporter. Der har for størstedelens vedkommende været tale om manglende noteoplysninger.

I 5 års-/delårsrapporter fandt Fondsrådet væsentlige fejl og mangler af betydning for investorernes beslutningstagen. Her pålagde Fondsrådet virksomhedernes ledelse at offentliggøre supplerende information til de offentliggjorte rapporter. Fondsrådets afgørelser drejede sig i disse tilfælde primært om forkert anvendelse af reglerne for indregning og måling, der bl.a. har påvirket virksomhedernes resultater og egenkapital i væsentligt omfang. Rettelsen af fejlene har reduceret virksomhedernes resultater med mellem ca. 1,5 mill. kr. og ca. 30 mill. kr. og egenkapitalen med mellem 0 kr. og 133 mill. kr. 

Ud over den ovennævnte kontrol blev der også foretaget en undersøgelse af anvendt regnskabspraksis for indregning og måling af udlån og garantier for 4 større banker. I disse sager har Fondsrådet rettet henvendelse til disse med påbud om ændring af regnskabspraksis på de områder, hvor Fondsrådet har vurderet, at denne ikke var i overensstemmelse med de gældende regler. 

To af Fondsrådets afgørelser for 2005 er blevet indbragt for Erhvervsankenævnet. Den ene er en principiel sag, idet selskabet har anfægtet Fondsrådets kompetence til at efterprøve et af ledelsen og revisor godkendt regnskabsmæssigt skøn af et aktiv i års- og delårsrapporten. I den anden ikke principielle sag, har selskabet argumenteret for, at det kan have flere hovedaktiviteter ved anvendelse af årsregnskabslovens regler om investeringsvirksomhed i koncernregnskabet. Fondsrådet har i brevene til Erhvervsankenævnet afvist selskabernes påstande. Sagerne er endnu ikke færdigbehandlet. 

Fondsrådets afgørelser har i øvrigt i 2005 givet anledning til omtale i pressen. Det skyldes dels, at børsnoterede virksomheder generelt har stor offentlig bevågenhed, og dels at regnskabskontrollen er en nyskabelse i forhold til tidligere praksis. 

Som nævnt har Fondsrådet ved behandling af disse sager en særlig tavshedspligt, hvorfor rådet ikke offentligt kan kommentere de af ledelsen oplyste forhold om rådets sager eller afgørelser.

 

 

Senest opdateret 04-01-2007