Lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1 - Arbejdstagers beskyttelse af videregivelsesreglerne ifm. arbejdsskadeforsikring

18-04-2006

Finanstilsynets afgørelse af 18. april 2006.

Afgørelse/begrundelse

Et forsikringsselskab anmodede Finanstilsynet om at oplyse, om arbejdstager i tilfælde, hvor arbejdsgiver har tegnet en arbejdsskadeforsikring, er beskyttet af videregivelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet vurderede, at § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal forstås således, at bestemmelsen beskytter den, som forsikringsselskabet ligger inde med fortrolige oplysninger om. Finanstilsynet vurderede derfor, at en arbejdstager, for hvem en arbejdsgiver har tegnet en arbejdsskadeforsikring, er beskyttet af videregivelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet lagde vægt på, at der hverken i lovforarbejderne eller andre steder er belæg for at antage, at en arbejdstager skal have en anden retsstilling, hvis det er arbejdsgiveren og ikke arbejdstageren selv, der har tegnet forsikringen.

Senest opdateret 18-04-2006