Lov om finansiel virksomhed §§ 19 og 24

27-04-2006

Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse af 27. april 2006 vedr. spørgsmålet, om et gruppelivsprodukt kan videreføres i en EØS-filial af et dansk skadesforsikringsselskab.

Sagsfremstilling:

Et selskab forelagde spørgsmålet, om en delbestand bestående af etårige gruppelivskontrakter i et EØS-datterselskab kunne overdrages og videreføres i selskabets EØS-filial.

Afgørelse/begrundelse:

Efter Finanstilsynets opfattelse kan selskabet som et dansk skadesforsikringsselskab ikke lovligt få overdraget gruppelivsbestanden fra EØS-datterselskabet, fordi et dansk skadesforsikringsselskab ikke må tegne livsforsikring.

Finanstilsynet lagde herved navnlig vægt på, at der i lov om finansiel virksomhed ikke findes en definition af skadesforsikring henholdsvis livsforsikring. Det fremgår dog af FiL § 19, som gengiver de gældende EU-forsikringsdirektiver, at livsforsikringsvirksomhed ikke må forenes med anden forsikringsvirksomhed.

I medfør af FiL § 24, stk. 1, kan forsikringsselskaber drive virksomhed, der er accessorisk i forhold til den virksomhed, der er givet tilladelse til. Den accessoriske virksomhed skal ligge i naturlig forlængelse af forsikringsvirksomheden. Tilladelse til at udøve anden form for finansiel virksomhed (ie: livsforsikringsvirksomhed) falder ikke herunder.
Efter Finanstilsynets vurdering vil det kræve en lovændring, dersom et forsikringsselskab, der har tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed tillige skal kunne tegne et livsforsikringsprodukt, selv om produktet har karakteristika, der minder om et skadesforsikringsprodukt.

Senest opdateret 27-04-2006