Lov om finansiel virksomhed § 43 og bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3 ID20370

04-04-2006

Finanstilsynets afgørelse af 4. april 2006 vedr. fravigelse af oprindelige aftalevilkår i pantebreve.

Sagsfremstilling


Et realkreditinstitut havde indgået aftale med en række kunder om ydelse af lån uden rentegaranti. Lånene skulle refinansieres en gang årligt.
 
Det fremgik af pantebrevene, at lån ville blive refinansieret i samråd med låntager. Såfremt låntager ikke traf anden beslutning, ville lånet blive erstattet med et nyt inkonverterbart obligationslån med rentetilpasning uden rentegaranti og med fastholdelse af lånets oprindelige løbetid.
 
Det fremgik endvidere af aftalen mellem realkreditinstituttet og kunden, at realkreditinstituttet skulle forestå refinansieringen.
 
I forbindelse med refinansiering skrev realkreditinstituttet til kunderne, at lån vil blive refinansieret med et lån med rentegaranti. Kunderne blev anmodet om at underskrive og returnere en ny låneaftale til realkreditinstituttet. Samtidig oplyste realkreditinstituttet, at kunder der ønskede at erstatte det oprindelige lån uden rentegaranti, med en nyt lån uden rentegaranti, selv skulle henvende sig til et pengeinstitut.
 
Et vist antal af de kunder, som realkreditinstituttet havde skrevet til, undlod at returnere den fremsendte skrivelse.
 
Herefter erstattende realkreditinstituttet det oprindelige lån uden rentegaranti, med et nyt lån med rentegaranti.
 

Afgørelse

Det følger af § 43 i lov om finansiel virksomhed, samt § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, at finansielle virksomheder skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder.
 
Finanstilsynet lagde til grund, at det fremgår af pantebrevene, at det mellem realkreditinstituttet og låntager var aftalt, at låntagernes lån skulle refinansieres med samme type obligationslån som de oprindelige dvs. et lån uden rentegaranti.
 
Derfor skal kunden acceptere/tiltræde hvis refinansieringen gennemføres på anden måde end oprindeligt aftalt.
 
Når realkreditinstituttet herefter vælger at omlægge lån for kunder, som ikke har meddelt, at de ønsker en ændring af den oprindelige aftale, indebærer det en overtrædelse af § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.
 
Det fremgår af den oprindelige aftale, at realkreditinstituttet vil foretage refinansiering af lån.
I det brev der sendes til kunderne er det anført, at hvis kunderne ikke vil acceptere lån med rentegaranti, skal kunden henvende sig til et pengeinstitut.
 
Finanstilsynet vurderede, at denne adfærd også indebar en overtrædelse af § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, fordi realkreditinstituttet tilsidesatte den aftalte pligt til at forestå refinansieringen.
 
Finanstilsynet gav på baggrund af ovennævnte realkreditinstitut påbud om at overholde § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Påbuddet blev givet i medfør af § 35, stk. 1, i bekendtgørelsen.
 
Afgørelsen er ikke blevet anket til Erhvervsankenævnet.

Senest opdateret 04-04-2006