Lov om finansiel virksomhed § 136, stk. 5 vedr. rentestigning på ansvarlig lånekapital

16-03-2004

Finanstilsynets afgørelse af 16. marts 2004 vedr. rentestigning på ansvarlig lånekapital.

Sagsfremstilling

 
Finanstilsynet blev spurgt, om en kapitalbevisudstedelse med nedenstående karakteristika opfylder FiL § 136, stk. 5. Udstedelsen oppebærer i de tre første år en fast årlig kuponrente, der fastsættes på baggrund af mid-swaps tillagt 125 basispunkter, og i de tre sidste år en kvartårlig variabel kuponrente svarende til CIBOR (3 MDR) tillagt 275 basispunkter.
 
I henhold til § 136, stk. 5, 1. pkt., må rentestigninger på ansvarlig lånekapital tidligst finde sted 3 år efter udstedelsen.
 
I henhold til § 136, stk. 5, 2. pkt., anses den ansvarlige lånekapital for at forfalde på tidspunktet for rentestigningen, hvis summen af rentestigninger overstiger 150 basispunkter fratrukket swapspændet. Swapspændet fastsættes på udstedelsesdagen som forskellen mellem renteforhøjelsens rentegrundlag og udstedelsens oprindelige rentegrundlag, jf. § 132, stk. 2.

 
Afgørelse/begrundelse

 
Udstedelsen nævnt ovenfor overholder § 136, stk. 5, 1. pkt., da der er 3 år fra udstedelsestidspunktet til rentestigningen.
 
Swapspændet for udstedelsen er ud fra definitionen således forskellen på udstedelsesdagen mellem CIBOR (3 MDR) og renten fastsat på baggrund af mid-swaps. Hvis CIBOR (3 MDR) på udstedelsesdagen er mindre end eller lig med renten fastsat på baggrund af mid-swaps, vil swapspændet således være mindre end eller lig nul. Den angivne rentestigning for udstedelsen på 150 basispunkter (275 bp-125 bp) vil under denne forudsætning opfylde § 136, stk. 5, 2. pkt.
 
Udstedelsen anses derfor for at overholde § 136, stk. 5, såfremt CIBOR (3 MDR) på udstedelsesdagen er mindre end eller lig med renten fastsat på baggrund af mid-swaps.

Senest opdateret 16-03-2004