Bekendtgørelse nr. 247 af 2. april 2004 § 6, stk. 5 (kontributionsbekendtgørelsen)

13-05-2004

Finanstilsynets afgørelse af 13. maj 2004 vedr. dækning af negativt realiseret resultat ved anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser og skyggekonto.

Sagsfremstilling:

I anmeldelse af det tekniske grundlag til Finanstilsynet havde en pensionskasse anført, at i det omfang, der er behov for at nedskrive forsikringernes bonuspotentiale på fripoliceydelser som følge af et negativt realiseret resultat, og nogen af policerne ikke har tilstrækkeligt bonuspotentiale til at dække en forholdsmæssig nedskrivning (kursværdi af depoterne), foretages der til trods herfor en forholdsmæssig nedskrivning. I den frie egenkapital reserveres et beløb, der svarer til det, der er anvendt for meget af bonuspotentialet.

Pensionskassen oplyste efterfølgende, at den overvejede at gå over til at overføre en del af egenkapitalen til hensættelserne til dækning af den del af et negativt realiserede resultat, som en bestand ikke selv er i stand til at dække ved en nedskrivning af bonuspotentiale på fripoliceydelser. Pensionskassen ville samtidig belaste pensionskassens skyggekonto med et tilsvarende beløb.

Afgørelse/Begrundelse

Det fremgår af § 6, stk. 1 og 2, i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 274 af 2. april 2004 om kontributionsprincippet, at et negativt realiseret resultat fra en del af en forsikringsbestand kan dækkes ved anvendelse af disse forsikringers bonuspotentiale på fripoliceydelser. Pensionskassens ansvarshavende aktuar skal foretage indberetning til Finanstilsynet, hvis dækning af forsikringernes negative realiserede resultat ikke kan ske i overensstemmelse med kontributionsprincippet ved at anvende kollektivt bonuspotentiale eller bonuspotentiale på fripoliceydelser fra de forsikringer, som har bidraget negativt eller ved at anvende af pensionskassens egenkapital.

Finanstilsynet meddelte pensionskassen, at der ikke er hjemmel til at foretage en forholdsmæssig nedskrivning af bonuspotentiale på fripoliceydelser, hvis nogle af policerne ikke har tilstrækkeligt bonuspotentiale til at dække deres del af nedskrivningen i overensstemmelse med kontributionsprincippet. Det er ikke tilstrækkeligt at reservere et beløb i egenkapitalen til dækning af det for meget anvendte af bonuspotentialet.

Finanstilsynet meddelte herudover pensionskassen, at pensionskassens skyggekonto kun kan indeholde egenkapitalens tilgodehavende opgjort i henhold til de anmeldte regler for beregning af egenkapitalens andel af det realiserede resultat. Pensionskassens skyggekonto kan derfor ikke belastes for de beløb, der er anvendt til dækning af policernes negative andel af det realiserede resultat.

Senest opdateret 13-05-2004