Lov om finansiel virksomhed § 117 – videregivelse af fortrolige oplysninger

22-06-2004

Finanstilsynets afgørelse af 22. juni 2004 vedrørende forsikringsselskabers indberetning til skattemyndighederne.

Finanstilsynet har vurderet, om det er i strid med videregivelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed, at forsikringsselskaber videregiver oplysninger om personnummer, præmie m.v. til skattemyndighederne uden særlig hjemmel i skattelovgivningen og uden kundens samtykke i de tilfælde, hvor der er tegnet en arbejdsløshedsforsikring.
 

Afgørelse


Finanstilsynet har vurderet, at forsikringsselskabers indberetning af forsikringstagers navn, adresse og personnummer samt oplysninger om præmiens størrelse til skattemyndighederne udgør en berettiget videregivelse efter § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.
 

Begrundelse


Finanstilsynet lagde ved afgørelsen vægt på, at præmien på arbejdsløshedsforsikringer er fradragsberettiget i medfør af pensionsbeskatningslovens § 49, og at formålet med indberetningen til skattemyndighederne er at sikre en korrekt skatteansættelse.
 
Forsikringsselskabernes indberetning af fradragsberettigede præmier må således betragtes som en service over for forsikringstagerne, idet selskaberne ikke ses at have en selvstændig interesse heri.
 
Der blev endvidere lagt vægt på karakteren af de videregivne oplysninger.  

Senest opdateret 22-06-2004