Lov om finansiel virksomhed § 77 og § 80 om selvstændig erhvervsvirksomhed og spekulationsforbuddet

27-07-2004

Finanstilsynets afgørelse af 27. juli 2004 vedr. selvstændig erhvervsvirksomhed og spekulationsforbuddets rækkevidde.

Sagsfremstilling

 
En person ansat af en bestyrelse i en finansiel virksomhed spurgte Finanstilsynet, om oprettelse af et selskab, hvis formål var at erhverve værdipapirer, var omfattet af begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. § 80 i lov om finansiel virksomhed, og hvilke begrænsninger, der forelå indenfor spekulationsbestemmelserne, jf. § 77 i lov om finansiel virksomhed.
 
Formålet med selskabet var en langsigtet opsparing i selskabsform, og selskabet ønskede at optage lån til erhvervelse af værdipapirer.
 

Afgørelse/begrundelse

 
Finanstilsynet fandt, at en person ansat af bestyrelsens oprettelse af et selskab, hvis formål var at erhverve værdipapirer, var omfattet af begrebet erhvervsvirksomhed, jf. § 80, stk. 1. Personen skulle således have bestyrelsens tilladelse hertil. Finanstilsynet gjorde ligeledes opmærksom på § 80, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, hvorefter virksomheden ikke kan have engagement med den finansielle virksomhed.
 
Finanstilsynet fandt endvidere, at det oprettede selskab kunne indgå engagement med andre finansielle virksomheder, såfremt de værdipapirer, som selskabet erhvervede, ikke lå til sikkerhed for engagementet, jf. § 77, stk. 1, nr. 1.
 
Endelig fandt Finanstilsynet anledning til at gøre opmærksom på § 77, stk. 1, nr. 3, hvorefter kapitalandelene i selskabet ikke måtte erhverves med henblik på salg af disse tidligere end 6 måneder efter erhvervelsen.

Senest opdateret 27-07-2004