Lov om finansiel virksomhed § 152 om likviditetsberedskabet ved betaling af hævegebyr på aftaleindskud/anfordringstilgodehavender

21-07-2004

Finanstilsynets afgørelse af 21. juli 2004 vedr. opgørelse af likviditetsberedskabet ved betaling af hævegebyr på aftaleindskud/anfordringstilgodehavender.

Sagsfremstilling

 
Et pengeinstitut spurgte Finanstilsynet om aftaleindskud, der af kreditor (pengeinstituttet) kan opsiges med én dags varsel, kunne medregnes ved opgørelse af kreditors (et pengeinstituts) likviditets beredskab, jf. § 152, stk. 2, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed. Såfremt kreditor (pengeinstituttet) ønskede at hæve aftaleindskuddet med én dags varsel, skulle kreditor (pengeinstituttet) betale et gebyr til debitor.

 
Afgørelse/begrundelse

 
Finanstilsynet fandt, at aftaleindskuddet i henhold til § 152, stk. 2, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, kan sidestilles med et anfordringstilgodehavende. Dette skyldes, at kreditor (pengeinstituttet) kan hæve det samlede indskud fra dag til dag.
 
Ved opsigelse af tilgodehavendet fra dag til dag fratrækkes tilgodehavendet et gebyr. Hvis pengeinstituttet bliver nødt til at hæve pengene fra dag til dag, vil et beløb svarende til gebyret – ikke være til pengeinstituttets rådighed.
 
Finanstilsynet fandt derfor, at pengeinstituttet ved opgørelse af likviditetsberedskabet skal fratrække et beløb svarende til dette gebyr.

Senest opdateret 21-04-2004