Lov om finansiel virksomhed § 50, stk. 2 og puljebekendtgørelsens § 10, stk. 3 (afnotering af aktier)

06-01-2004

Finanstilsynets afgørelse af 6. januar 2004 vedr. afnotering af aktier.

Sagsfremstilling:

 
Et pengeinstitut har spurgt Finanstilsynet, hvorvidt aktier, der er placeret i et pensionsdepot skal afhændes, såfremt aktierne bliver afnoteret fra Dansk Autoriseret Markedsplads.
 

Afgørelse/begrundelse:


 
Det fremgår af § 10, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1100 af 12. december 2000 om puljepension og andre skattebegunstigende opsparingsformer m.v., at aktiver omfattet af bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2 og 3, herunder aktier, skal handles på et reguleret marked.
 
Såfremt aktierne bliver afnoteret fra Dansk Autoriseret Markedsplads og ikke handles på et andet reguleret marked, er denne betingelse ikke opfyldt.
 
Det fremgår af bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed § 50, at placeringsreglerne i bekendtgørelsen er en beskyttelse af opsparerens midler. Placeringsreglerne skal sikre en vis mindste kvalitet af det enkelte værdipapir.
 
På baggrund af ovenstående skal aktier, der bliver afnoteret fra Dansk Autoriseret Markedsplads, og som ikke handles på et andet reguleret marked, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 3, afhændes.
 
Afhændelsen af de pågældende aktier skal ske snarest, dog under hensyntagen til kundens tarv.

Senest opdateret 06-01-2004