Lov om finansiel virksomhed § 145 og § 147, stk. 1

16-12-2004

Finanstilsynets afgørelse af 16. december 2004 vedr. opgørelse af værdien af fast ejendom i ejendoms-K/S.

Sagsfremstilling:


 
Et pengeinstitut spurgte om, hvorledes andele i et ejendoms-K/S skulle opgøres i relation til § 147, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
 
I den konkrete situation var der tale om, at pengeinstituttet erhvervede 30 pct. af andelene i et K/S, der ejede en ejendomsportefølje. Til hver andel er der knyttet en begrænset hæftelse for gælden i ejendommen. Pengeinstituttet var i øvrigt ikke involveret i finansieringen af K/S'et eller de enkelte kommanditisters andele. Endvidere var der ikke tale om, at der er et koncernforhold.
 
Andelene i ejendomsselskabet var ikke erhvervet med salg for øje.
 

Afgørelse/begrundelse:

 
Finanstilsynet fandt, at pengeinstituttet ved opgørelse af beløbet i § 147, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal medregne den i pengeinstituttet bogførte værdi af andelene. Da pengeinstituttet ejede mere end 20 pct. af andelene fandt tilsynet, at der var tale om associeret virksomhed, jf. § 5, stk. 1, nr. 15, i lov om finansiel virksomhed. Andelene skulle derfor værdiansættes efter reglerne om associerede virksomheder.
 
For så vidt angår hæftelsen for K/S'ets øvrige gæld, fandt Finanstilsynet ikke, at den skulle medregnes ved opgørelse af beløbet i relation til § 147, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, da der ikke er tale om et datterselskab.
 
Finanstilsynet fandt dog, at hæftelsen kunne sidestilles med en garanti, og skulle derfor behandles som sådan. Ved opgørelse af engagementet i henhold til § 145 i lov om finansiel virksomhed, skulle pengeinstituttet således medregne denne hæftelse sammen med andelene.
 
Finanstilsynet henledte endvidere pengeinstituttets opmærksomhed på, at beholdningen af andelene skulle medregnes ved vurdering af et eventuelt fradrag (15 pct.'s-fradraget) i basiskapitalen efter § 139, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed. Ved denne beregning skulle hæftelsen ikke medregnes ved opgørelsen.
 
Finanstilsynet henledte endeligt opmærksomheden på, at beholdningen af andelene skulle medregnes ved opgørelse af et eventuelt fradrag (60 pct.'s-fradraget) i basiskapitalen efter § 139, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, da pengeinstituttet har kvalificerede andele i ejendomsselskabet, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 16-12-2004