Lov om finansiel virksomhed § 145, stk. 6 vedr. anvendelse af kreditderivater til nedbringelse af store engagementer

30-08-2004

Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse af 30. august 2004 vedr. anvendelse af kreditderivater til nedbringelse af store engagementer.

Sagsfremstilling

Et pengeinstitut har spurgt, om engagementsbelastningen i relation til
25 %-grænsen for store engagementer kan nedbringes gennem anvendelse af kreditderivater i form af credit default swaps.
 
 

Afgørelse/begrundelse

Af § 145, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed fremgår, at hvis et engagement er garanteret af et kreditinstitut i zone A, betragtes den garanterede del af engagementet som et engagement med det kreditinstitut, der har stillet garantien.
 
Muligheden for at anerkende kreditderivater som et instrument til at nedbringe engagementsbelastningen på store engagementer beror på, om kreditderivatet kan sidestilles med en garanti. I så fald skal modparten i derivatforretningen være et kreditinstitut i zone A.
 
Der foreligger ikke særskilte danske bestemmelser om kreditderivater. Finanstilsynet anvender derfor som en midlertidig løsning tilsvarende regler som fastsat af Finansinspektionen i Sverige. De svenske retningslinjer fremgår af "Finansinspektionens Författningssamling", FFFS 2003:10, kap. 7.
 
På baggrund heraf kunne Finanstilsynet tillade instituttet at sidestille credit defaults swaps med en garanti, herunder også ved opgørelse af store engagementer i medfør af § 145, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, under forudsætning af at følgende betingelser er opfyldt:
 
a) Valget af kredithændelser, der kan udløse betaling, skal omfatte et så bredt spektrum af kredithændelser som muligt og skal omfatte samtlige hændelser, som væsentligt påvirker kreditrisikoen på referenceaktivet.
 
b) Der skal foreligge en skriftlig og begrundet legal opinion fra en ekstern juridisk rådgiver som dokumentation for, at det konkrete kreditderivat overfører kreditrisikoen, dvs. at valg af udløsende kredithændelser og udformningen af udbetalingerne er tilstrækkelige. Udtalelsen skal være stilet direkte til instituttet eller til den organisation, som står bag den standardiserede aftale, som instituttet anvender.
 
c) Hvis betalingen er defineret som et fast beløb, svarer beskyttelsen til det beløb, som modtages i tilfælde af en kredithændelse.
 
d) Hvis betalingen er defineret som et nominelt beløb på referenceaktivet reduceret med referenceaktivets kursværdi efter kredithændelsen, eller alternativt betalingen af et nominelt beløb mod fysisk levering af referenceaktivet, da svarer beskyttelsen til referenceaktivets nominelle beløb eller eventuelt det maksimale beløb, som kan komme til udbetaling i henhold til kontrakten.
 
Følgende krav skal være opfyldt, hvis der ikke er identitet mellem referenceaktivet og det aktiv, hvis kreditrisiko ønsket afdækket:
 
e) Aktiverne skal være udstedt af samme emittent.
 
f) Aktivet, der søges afdækket, skal have mindst samme stilling som referenceaktivet ved konkurs.
 
g) Der skal findes sådanne krydsmisligholdelsesklausuler mellem referenceaktivet og det aktiv, der søges afdækket, at hvis låntageren misligholder andre lån, som denne har optaget, bliver dette behandlet som en misligholdelse på referenceaktivet.
 
Der gælder følgende særlige bestemmelser om store engagementer:
 
h) Beskyttelsen anerkendes ikke ved opgørelsen af store engagementer, hvis løbetiden på kreditderivatet er kortere end løbetiden på det aktiv, der søges afdækket.
 
i) Beskyttelsen anerkendes ikke ved opgørelsen af store engagementer, hvis der er valuta-mismatch mellem kreditderivatet og aktivet, der søges afdækket.
 
j) Hvis et kreditderivat refererer til mere end ét aktiv, og derivatet er udformet således, at betaling udløses, når det første aktiv i kurven misligholdes, da anerkendes afdækningen ved opgørelsen af store engagementer på det aktiv i kurven, som har den laveste risikovægtede værdi.
 
Det bemærkes, at koncerninterne engagementer med et moderselskab eller et søsterselskab m.v. i medfør af § 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed kræver Finanstilsynets tilladelse, herunder koncerninterne engagementer, der måtte følge af indgåelse af kreditderivatkontrakter med sådanne selskaber.

Senest opdateret 30-08-2004