Lov om banker og sparekasser m.v. § 21 a, stk. 8 - Vedr. fradrag for datterselskabsaktier

01-05-2002

Finanstilsynets afgørelse af 1. maj 2002.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har et enkelt datterselskab, hvis virksomhed i forhold til moderselskabet er ubetydelig. Dette kan derfor, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 116 udeholdes af koncernregnskabet. Pengeinstituttet udarbejder derfor ikke koncernregnskab. I overensstemmelse med bemærkningerne til denne paragraf indberetter pengeinstituttet ikke opgørelse af solvensen på koncernniveau (KS-skemaer). 

Pengeinstituttet spurgte om den manglende indberetning af solvensen på koncernniveau betyder, at kapitalandelene i datterselskabet skal fradrages i den ansvarlige kapital ved opgørelsen af solvensen på institutniveau. 

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at der ikke skulle ske fradrag for datterselskabsaktierne i den ansvarlige kapital i FS opgørelsen.

Afgørelsen begrundedes med, at fritagelsen for at indsende KS-opgørelsen alene er en administrativ lettelse. Pengeinstituttet skal fortsat opfylde BSL § 21 på koncernniveau, og tilsynet kan anmode pengeinstituttet om dokumentation for, at solvenskravet på koncernniveau overholdes. På denne baggrund fandt tilsynet, at pengeinstituttet i opgørelsen af solvensen på institutniveau i overensstemmelse med BSL § 21 a, stk. 8, kan undlade at reducere den ansvarlige med kapitalandelene i datterselskabet.

Senest opdateret 01-05-2002