Lov om finansiel virksomhed § 4 og § 10 samt lov om forsikringsvirksomhed § 258

19-06-2002

Finanstilsynets afgørelse af 19. juni 2002 vedr. Forsikringsselskabers udveksling af vurdering af mengraden i en konkret forsikringssag.

Sagsfremstilling:

En forsikringstager gjorde Finanstilsynet opmærksom på, at han mistænkte to forsikringsselskaber for at have udvekslet oplysninger om selskabernes vurdering af mengraden i en konkret forsikringssag.

Afgørelse/Begrundelse:

Det fremgik af den på tidspunktet for anmeldelsen af forsikringsbegivenheden gældende § 258, stk. 1 i lov om forsikringsvirksomhed, at ansatte i finansielle virksomheder m.v. ikke uberettiget måtte videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv havde fået kendskab til. Sædvanlige oplysninger om forsikringstagerens forhold kunne videregives til koncernvirksomheder. Oplysninger i øvrigt, herunder oplysninger om rent private forhold, måtte dog kun videregives med forsikringstagerens samtykke.

Et samtykke kan medføre, at videregivelse er berettiget. I bemærkningerne til lov nr. 391 af 30. maj 2000 om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, som trådte i kraft den 1. juni 2000, anføres, at et samtykke skal være konkret, specifikt og informeret. Det fremgår videre, at et samtykke skal være udtrykkeligt. Et stiltiende samtykke er ikke tilstrækkeligt.

Finanstilsynet påtalte, at et selskab i 2001 (efter at forsikringstager havde tilbagekaldt sit samtykke) havde oversendt Arbejdsskadestyrelsens afgørelse til et andet selskab, idet disse afgørelser ikke er offentligt tilgængelige.

Finanstilsynet meddelte, at selskabernes udveksling af oplysninger skulle bedømmes efter de regler, som var gældende før lov nr. 391 af 30. maj 2000 trådte i kraft. Finanstilsynet kunne ikke udelukke, at kravet om samtykke og dettes indhold var opfyldt på tidspunktet for udvekslingen af oplysningerne.

Senest opdateret 19-06-2002