Lov om finansiel virksomhed § 4 og § 5, stk. 1 (Videregivelse af oplysninger)

01-07-2002

Finanstilsynets afgørelse af 1. juli 2002 vedr. videregivelse af oplysninger til brug for administrative opgaver.

Sagsfremstilling:

Et pensionsselskab videregav andre end sædvanlige kundeoplysninger til brug for varetagelse af administrative opgaver til moderselskabet, som også var et pensionsselskab. Pensionsselskabet foretog ikke forinden videregivelsen en konkret vurdering af, hvorvidt videregivelsen af de enkelte oplysninger var berettiget.

Afgørelse/Begrundelse:

Ifølge § 4, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed må ansatte i en finansiel virksomhed ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med. Dog kan sædvanlige oplysninger om kundeforhold jf. § 5, stk. 1 videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver. Samtlige kundeoplysninger kan videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver til det administrerende selskab i et administrationsfællesskab, hvis dette er organiseret på en af de i bemærkningerne til § 5, stk. 2 nævnte måder.

Finanstilsynet påtalte, at pensionsselskabet videregav andet end sædvanlige kundeoplysninger til brug for administration. Tilsynet vurderede, at lovbemærkningerne til § 5, stk. 2 giver en udtømmende opregning af, hvilke administrationsfællesskaber der er omfattet af bestemmelsen. Da det administrerende pensionsselskab var koncernforbundet med pensionsselskabet, var det ikke omfattet af bestemmelsen.

Selskabet kan således alene videregive sædvanlige kundeoplysninger til det administrerende selskab. Ikke-sædvanlige kundeoplysninger kan alene videregives, hvis det i hvert enkelt tilfælde konkret er berettiget.

Finanstilsynets afgørelse er anket til Erhvervsankenævnet.

Senest opdateret 01-07-2002