Lov om banker og sparekasser m.v. § 23 og 24 - Vedr. aktier stillet til sikkerhed inden for samme koncern

08-02-2002

Finanstilsynets afgørelse af 8. februar 2002.

Sagsfremstilling:

Et institut har spurgt hvorledes et engagement skal opgøres i henhold til BSL §§ 23 og 24. Instituttet har et engagement med selskab A. Til sikkerhed herfor har A stillet aktier (børsnoterede) i selskab B. A og B indgår i samme koncern.

Afgørelse/begrundelse: 

I henhold til BSL § 24, stk. 1 må et pengeinstitut ikke eje eller belåne kapitalandele i et enkelt selskab til et højere bogført beløb end 15 % af den ansvarlige kapital. Instituttets interesser i vedkommende selskab må ikke overstige grænserne i §§ 23, stk. 1 og 23a, stk.1. 

Såfremt A og B ikke var i samme koncern, ville de til sikkerhed stillede aktier skulle medregnes ved opgørelsen af instituttets engagement med B, dvs. det selskab hvori der besiddes aktier. ---   Er A og B i samme koncern, skal engagementer med henholdsvis A og B på sædvanlig vis konsolideres i henhold til BSL §§ 23 og 23a, dvs. der er tale om en situation hvor risikoen på A og B er mindsket i modsætning til hvis der var tale om to ikke koncernforbundne selskaber.  

Formålet med bestemmelsen i BSL § 23 er at få samlet den risiko instituttet kan have på en låntager, det vil sige engagementets størrelse. I en situation hvor sikkerheder stilles i form af aktier fra et koncernforbundet selskab, vil det ikke øge instituttets risiko på låntageren, da engagementet bliver set under ét, jf. ovenfor.

Såfremt aktierne blev medregnet, ville det være at sidestille med en situation, hvor en debitor har lagt egne aktier i et sikkerhedsdepot og derved får et større engagement end en debitor, der ikke har stillet egne aktier til sikkerhed.

På baggrund af ovenstående skal de til sikkerhed stillede aktier ikke medregnes ved opgørelsen af instituttets samlede engagement med koncernen.

Senest opdateret 08-02-2002