Lov om banker og sparekasser m.v. § 21 a, stk. 6 og 7 og § 24 - Vedr. behandling af obligation linked til investeringsforeningsbevis

13-12-2002

Finanstilsynets afgørelse af 13. december 2002.

Sagsfremstilling:

Et institut har rettet henvendelse til Finanstilsynet med henblik på at få afgjort hvorledes en obligation hvis afkast er knyttet til afkastet på et investeringsforeningsbevis skal behandles i henhold til BSL § 21 a, stk. 6 og 7 og § 24.

Obligationen er kendetegnet ved at være udstedt af et pengeinstitut, at være udstedt i danske kroner, noteret på Københavns Fondsbørs, oprindelig løbetid er 5 år og afkastet svarer til og hidrører fra tilsvarende investering i "linked" investeringsforeningsbevis.

 

Afgørelse/begrundelse:

BSL § 21 a, stk. 6 og 7 regulerer kapitalandele som et pengeinstitut måtte have i andre kredit- eller finansieringsinstitutter. Formålet med bestemmelsen er blandt andet et undgå, at den samme kapital medregnes til at opfylde mere end et solvenskrav.

Kapitalandele i en investeringsforening er omfattet af BSL § 21 a, stk. 6 og 7.

I den foreliggende konstruktion ejer pengeinstituttet ikke kapitalandele i den investeringsforening hvis afkast obligationens afkast er afhængig af, da pengeinstituttet alene erhverver obligationerne. På baggrund heraf er instrumentet ikke omfattet af BSL § 21 a, stk. 6 og 7. 

BSL § 24 regulerer og begrænser blandt andet et pengeinstituts mulighed for at erhverve eller belåne ejerandele i andre virksomheder. Omfattet af bestemmelsen er ligeledes de aktiekøbs- og aktiesalgsforretninger m.v. som pengeinstituttet har indgået, jf. BSL § 24, stk. 8. Der skal således også tages højde for de forpligtelser, som pengeinstituttet har pådraget sig i uafviklede transaktioner. Bestemmelsen regulerer alene de direkte investeringer.

Da erhvervelsen af obligationen ikke indebærer en forpligtelse til at erhverve det investeringsforeningsbevis, hvis afkast obligationens afkast er afhængig af, vil obligationen ikke være omfattet af BSL § 24.

Senest opdateret 13-12-2002