Lov om banker og sparekasser m.v. § 21 a, stk. 2 - Om engagementskorrektion

09-04-2002

Finanstilsynets afgørelse af 9. april 2002.

Sagsfremstilling:

Et pensionsselskab fik via en engangskorrektion forøget selskabets egenkapital med 1,4 mia. kr. Denne ændring foregik direkte på egenkapitalen med virkning fra primo 2002. Den korrigerede egenkapital indgik på hel normal vis i pensionsselskabets regnskab og solvens for 1. kvartal 2002.

Som en konsekvens deraf steg moderselskabets/pengeinstituttets egenkapital ligeledes med 1,4 mia. kr. med virkning fra primo 2002. På baggrund heraf spurgte pengeinstituttet, om den korrigerede egenkapital kunne anvendes ved pengeinstituttets solvensopgørelse for 1. kvartal 2002.

Afgørelse/begrundelse:

I henhold til BSL § 21 a, stk. 2, består et pengeinstituts kernekapital af indbetalt aktie-, garanti- eller andelskapital samt af overkurs ved emission og reserver. Herom står der i den kommenterede BSL, at kernekapitalen svarer til pengeinstituttets regnskabsmæssige egenkapital primo året tillagt indbetalt aktie-, garanti- eller andelskapital i løbet af året fratrukket opskrivningshenlæggelser.

Med udgangspunkt i kommentarerne til § 21 a, stk. 2, meddelte Finanstilsynet telefonisk pengeinstituttet, at den korrigerede egenkapital kunne anvendes ved kapitaldækningsopgørelsen for pengeinstituttet for 1. kvartal 2002.

Bank- og sparekasselovens §§ 23, stk. 2 og 23 a, stk. 2, samt bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer

 

Finanstilsynets afgørelse af 30. april 2002 om definition af beboelsesejendomme

Sagsfremstilling:

Et institut har forespurgt om definitionen af beboelsesejendom i realkreditlovens § 45, stk. 3 kan anvendes analogt med pkt. 4.2.2.5 i bilag 2 i bekendtgørelse om indberetning og opgørelse af store engagementer.

I det konkrete tilfælde er der tale om en privat eller almen udlejningsejendom, hvor mindst 80 % anvendes til beboelse og hvor ejeren ikke bebor ejendommen.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fandt, at definitionen af beboelsesejendom i realkreditlovens § 45, stk. 3 kan anvendes analogt med pkt. 4.2.2.5 i bilag 2 i bekendtgørelse om indberetning og opgørelse af store engagementer.

Finanstilsynet meddelte, at en beboelsesejendom i relation til pkt. 4.2.2.5 i bilag 2 i bekendtgørelse om indberetning og opgørelse af store engagementer kan være en privat eller almen udlejningsejendom, hvor mindst 80 % af ejendommens samlede bruttoareal anvendes til beboelse. Ejeren behøver ikke at bebo ejendommen, men der kræves identitet mellem låntager og ejendomsbesidder.

Senest opdateret 09-04-2002