Lov om forsikringsvirksomhed § 257 b, stk. 1 (tidligere LFV § 240)

15-01-2001

Finanstilsynets afgørelse af 15. januar 2001 om bestyrelsesreferenter.

Sagsfremstilling:

Et forsikringsselskab har ansat en række bestallingshavende advokater. Disse advokater er referenter og yder rådgivning ved bestyrelsesmøder dels i det pågældende forsikringsselskab dels i andre finansielle virksomheder.

Under henvisning til at advokaterne er underlagt tavshedspligt, jf. straffelovens § 152, mener forsikringsselskabet ikke, at dette er i strid med tavshedspligtsbestemmelser i den finansielle lovgivning.

Afgørelse/Begrundelse:

Ifølge tavshedspligtsbestemmelserne i de finansielle love må bestyrelsesmedlemmer ikke uberettiget videregive fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

Som led i advokaternes ansættelsesforhold i det pågældende forsikringsselskab fungerer advokaterne som referenter og yder rådgivning ved bestyrelsesmøderne i forsikringsselskabet. Advokaterne kan få de oplysninger, som er nødvendige for, at advokaterne kan varetage disse opgaver. Hvis fortrolige oplysninger om kundeforhold er nødvendige for, at advokaterne kan varetage opgaverne, er en videregivelse af disse oplysninger til advokaterne berettiget i henhold til tavshedspligtsbestemmelserne i de finansielle love.

De pågældende advokater fungerer tillige som referenter og yder rådgivning ved bestyrelsesmøder i andre finansielle virksomheder. Som udgangspunkt kan advokaterne ikke deltage i bestyrelsesmøder i finansielle virksomheder, hvor advokaterne ikke er ansat.

Med bestyrelsens samtykke kan advokaterne dog deltage i behandling af forhold, der alene indebærer en videregivelse af fortrolige oplysninger vedrørende den finansielle virksomhed.

Hvis der behandles enkeltkundeforhold eller andre forhold, som indebærer en videregivelse af fortrolige oplysninger om kundeforhold, må de pågældende advokater ikke deltage i behandlingen, medmindre videregivelsen er berettiget i henhold til tavshedspligtsbestemmelserne i den finansielle lovgivning.

Videregivelsen kan f.eks. være berettiget, hvis der på bestyrelsesmøder i koncernforbundne finansielle virksomheder videregives sædvanlige oplysninger om kundeforhold forudsat, at videregivelsen er erhvervsmæssigt begrundet, eller hvis kunden har givet samtykke til videregivelsen.

Den omstændighed, at advokaterne er underlagt tavshedspligt efter straffelovens regler, betyder ikke, at en videregivelse af fortrolige oplysninger om kundeforhold er berettiget.

På den baggrund meddelte Finanstilsynet, at det efter Finanstilsynets opfattelse vil være en overtrædelse af tavshedspligten, hvis referenter, der ikke er ansat i den finansielle virksomhed, deltager i bestyrelsesmøder under behandling af enkeltkundeforhold eller andre forhold, som indebærer videregivelse af fortrolige oplysninger om kundeforhold. Der kan dog være situationer, hvor dette vil være berettiget, f.eks. hvis kunden har givet samtykke.

Senest opdateret 15-01-2001