Lov om forsikringsvirksomhed § 31 - Anvendelse af rente til brug for beregning af livsforsikringshensættelser i 2002

13-12-2001

Selskaber, der opgør passiverne til markedsværdi, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse af 13. december 2001 om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber:

Ved opgørelse af nutidsværdierne af de § 52 a i ovennævnte regnskabsbekendtgørelse nævnte størrelser anvendes en diskonteringsrente i overensstemmelse med vedlagte vejledning.
Download vejledningen her

Selskaber, der i 2002 ikke opgør passiverne til markedsværdi: Livsforsikringshensættelserne beregnes (fortsat) med udgangspunkt i forsikringens grundlagsrente, dog højst med den af Finanstilsynet fastsatte maksimale opgørelsesrente.

Den maksimale opgørelsesrente vil i 2002 blive fastsat med udgangspunkt i samme metode, som hidtil er anvendt ved fastsættelsen af den maksimale opgørelsesrente. Ved fastsættelsen af den maksimale opgørelsesrente tages udgangspunkt i den efter punkt 5 i ovennævnte vejledning offentliggjorte diskonteringsrente. Denne rente reduceres med en margen på 5 % (jf. også pkt. 7 i vejledningen) og et skematisk omkostnings- og sikkerhedstillæg på 0,5 %. Det enkelte selskab skal herefter korrigere for et eventuelt andet anvendt omkostnings- og sikkerhedstillæg, hvorved den for det pågældende selskab maksimale opgørelsesrente fremkommer.

Som udgangspunkt vil den maksimale opgørelsesrente kun blive fastsat primo hver måned og offentliggjort den første hverdag i hver måned. Den offentliggjorte maksimale opgørelsensrente vil være efter fradrag af et omkostnings- og sikkerhedstillæg på 0,5 % og opgjort som en procentsats med to decimaler.

De væsentligste forskelle i forhold til den hidtil anvendte metode vil således være den manglende afrunding til nærmeste kvarte procent.

Selskaber, der - i stedet for en for alle betalinger fast maksimal opgørelsesrente - ønsker at anvende renter beregnet med udgangspunkt i en nulkuponrentestruktur som maksimale opgørelsesrenter, kan gøre dette, svarende til det der gælder for selskaber, der overgår til at opgøre passiver til markedsværdi, jf. pkt. 6 i førnævnte vejledning. Selskaber, der således ønsker at tage udgangspunkt i en nulkuponrentestruktur ved beregning af de for det enkelte selskab gældende maksimale opgørelsesrenter, skal efter beregning af nulkuponrentestrukturen foretage reduktion for pensionsafkastbeskatning for en margen på 5 % samt for det eventuelt anvendte omkostnings- og sikkerhedstillæg.

Senest opdateret 13-12-2001