Lov om forsikringsvirksomhed § 30, stk. 1, nr. 3 og § 31, stk. 1 og 2. Bek. om information, § 5, stk. 1

17-12-2001

Finanstilsynets afgørelse af 17. december 2001

Sagsfremstilling:

indførte et fradrag i forbindelse med beregning af bonus til kunderne (rentegarantibetaling). Den ændrede bonusberegning medførte alt andet lige, at kunderne fik en lavere bonustilskrivning, end de ellers ville have fået.

Selskabet giver ikke normalt i forbindelse med tegning af forsikringer detaljeret information om elementer i bonusberegningen og fandt derfor ikke behov for, at kunderne blev orienteret om ændringen. Til trods herfor blev ændringen imidlertid beskrevet i et kundeblad, der blev udsendt samtidig med systemets implementering. Efter en periode blev kunderne eksplicit orienteret i fremsendte kundebreve.

 

Afgørelse/begrundelse:

Det fremgår af § 5, stk. 1, jf. § 4, nr. 6 og 7, i bekendtgørelse nr. 609 af 14. juli 1995 om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale, at selskabet har pligt til at underrette forsikringstagerne om ændringer i bl.a. omfang og måde, hvorpå ydelserne er garanteret, samt vilkår for beregning og tildeling af bonus, der sker under forsikringsaftalens løbetid. Ifølge § 8 skal meddelelse til forsikringstagerne være klart og præcist formuleret.

Tilsynet afgjorde, at der er tale om en væsentlig ændring i hidtidige anvendte principper. Der er ikke tale om normal justering af en sats, men om at der indgår et helt nyt element i forbindelse med bonusberegningen. Kunderne skal derfor informeres om ændringen, inden systemet tages i anvendelse. Da ændringen er så væsentlig, skal kunderne direkte informeres i form af fremsendelse af brev til de berørte kunder. Omtale af ændringen i et generelt udsendt kundeblad er ikke tilstrækkeligt.
Det fremgår af § 5, stk. 1, jf. § 4, nr. 6 og 7, i bekendtgørelse nr. 609 af 14. juli 1995 om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale, at selskabet har pligt til at underrette forsikringstagerne om ændringer i bl.a. omfang og måde, hvorpå ydelserne er garanteret, samt vilkår for beregning og tildeling af bonus, der sker under forsikringsaftalens løbetid. Ifølge § 8 skal meddelelse til forsikringstagerne være klart og præcist formuleret. Tilsynet afgjorde, at der er tale om en væsentlig ændring i hidtidige anvendte principper. Der er ikke tale om normal justering af en sats, men om at der indgår et helt nyt element i forbindelse med bonusberegningen. Kunderne skal derfor informeres om ændringen, inden systemet tages i anvendelse. Da ændringen er så væsentlig, skal kunderne direkte informeres i form af fremsendelse af brev til de berørte kunder. Omtale af ændringen i et generelt udsendt kundeblad er ikke tilstrækkeligt.

 

Senest opdateret 17-12-2001