Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer § 3, stk. 1 - Om behandling af afskrivninger ved opgørelse af store engagementer

15-06-2000

Finanstilsynets afgørelse af 15. juni 2000.

Sagsfremstilling:

Finansrådet har på vegne af et pengeinstitut rettet henvendelse til Finanstilsynet om spørgsmålet om behandling af afskrivninger ved opgørelse af store engagementer for pengeinstitutter.

Finansrådet er ikke enig i, at et engagement kun kan reduceres med afskrivninger på betingelse af, at det bagvedliggende tilgodehavende civilretligt set er endeligt bortfaldet.

Finansrådet henviser til, at der i § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer for pengeinstitutter m.v. anføres, at enga-gementet opgøres før fradrag af hensættelser og konkluderer, at der kan fore-tages fradrag for afskrivninger.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet definerer et engagement svarende til det engagement som pen-geinstituttet har bevilget debitor.

Engagement kan alene reduceres med de fradrag, der fremgår af ovennævnte bekendtgørelse, jf. bank- og sparekasselovens § 23, stk. 9, og § 23 a, stk. 9.

Finanstilsynet meddelte, at bekendtgørelsens § 3, stk. 1, således ikke hjemler en adgang til fradrag for afskrivninger.

Senest opdateret 15-06-2000