Lov om forsikringsvirksomhed § 157

21-12-2000

Forsikringsrådets afgørelse af 21. december 2000 vedr. vurdering af hvorvidt forsikringstagere stilles ringere i forbindelse med bestandsoverdragelse

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en ansøgning om fusion af selskaber skulle Finanstilsynet vurdere, hvorvidt overdragelsen af de berørte forsikringsbestande var forsvarlig over for forsikringstagerne. På fusionstidspunktet var der ikke tilnærmelsesvis samme forhold mellem bonusudjævningshensættelser og livsforsikringshensættelser i de berørte selskaber. Efter Finanstilsynets praksis kunne tilsynet derfor ikke tillade de ansøgte bestandsoverdragelser, idet en overdragelse af bestandene ville indebære, at nogle forsikringstagere blev stillet ringere, end de ville være stillet, hvis bestandene ikke blev overdraget.

Selskaberne argumenterede for, at forsikringstagerne til trods for de økonomiske betragtninger ikke blev stillet ringere som følge af bestandsoverdragelserne. Selskaberne anførte således, at selskaberne var opstået som følge af en tidligere fission og at det havde været en klar målsætning for koncernen og en klar forudsætning for fissionen, at de forsikrede i de forskellige selskaber skulle behandles ens efterfølgende, at både bestyrelsen og generalforsamlingen hele tiden havde været vidende herom, og at alle forsikrede i koncernen aldrig havde fået stillet andre forventninger i udsigt, end hvad der kunne begrundes i koncernens samlede økonomi.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet tillod - efter de konkrete omstændigheder - overdragelsen, idet det blev præciseret, at tilsynet ikke ville have godkendt bestandsoverdragelserne i forbindelse med den tidligere fission, såfremt tilsynet havde været opmærksom på, at det var en forudsætning for overdragelsen, at forsikringstagerne i selskaberne efterfølgende skulle behandles ens. De enkelte selskaber er efter en fission selvstændige juridiske enheder, som hver for sig skal opfylde lovgivningens regler.

Tilsynet understregede, at tilladelse til overdragelsen udelukkende blev givet, fordi selskaberne erklærede, at man altid havde betragtet selskaberne ud fra en koncernbetragtning, at dette var en klar forudsætning for overdragelsen i forbindelse med fissionen, at både bestyrelsen og generalforsamlingen hele tiden havde været vidende herom, samt at ingen forsikrede i selskaberne kan være i tvivl om, at de ikke har fået stillet andet i udsigt, end hvad der kan begrundes i koncernens samlede økonomi.

Finanstilsynet lagde ved sin tilladelse til overdragelsen afgørende vægt på, at ingen forsikringstagere i de berørte selskaber samlet blev stillet ringere ved overdragelsen af bestandene, end de ville have været stillet, såfremt den tidligere fission ikke var blevet gennemført.

Senest opdateret 21-12-2000