Lov om finansiel virksomhed § 19, stk. 1, BEK. om spekulation § 3, stk. 1

04-12-2000

Finanstilsynets afgørelse af 4. december 2000 om warrants og konvertible obligationer.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er blevet spurgt om, hvorvidt udstedelse af warrants og konvertible obligationer i et holdningselskab, der 100 % ejer et forsikringsselskab, til ansatte i forsikringsselskabet er omfattet af spekulationsforbuddet i § 3, stk. 1.

Ligeledes forespørges om warrants og konvertible obligationer kan erhverves for lånte midler, samt om ejerens mulighed for at afhænde sine warrants og konvertible obligationer, i tilfælde af, at personen fratræder sin stilling i forsikringsselskabet.

Endelig forespørges om det er i strid med spekulationsforbuddet at afhænde de udstedte warrants og konvertible obligationer til det udstedende selskab.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fandt, at det ikke er i strid med spekulationsforbuddet at udstede warrants eller konvertible obligationer, i det omfang der er tale om en udstedelse som led i et incitamentsprogram eller lignende. Warrants og konvertible obligationer må ikke handles i løbetiden, og kan udnyttes helt, delvist eller opgives.

Lån til erhvervelse af warrants og konvertible obligationer er på lige fod med erhvervelse af aktier omfattet af spekulationsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, nr. 2.

Afhændelse af warrants eller konvertible obligationer til det udstedende sel-skab vil være en spekulationsforretning, jf. § 3, stk. 1. Derimod anses afhændelse af warrants og konvertible obligationer til det udstedende selskab i tilfælde, hvor en person fratræder sin stilling ikke for spekulation. En sådan situation sidestilles med udtrækning eller indløsning i spekulationsbekendtgørelsens § 6, stk. 3, nr. 7.

Senest opdateret 04-12-2000