Lov om banker og sparekasser m.v. § 54, stk. 2 (Lov om finansiel virksomhed § 4, stk. 1) - Om tilsidesættelse af tavshedspligt

09-09-1999

Finanstilsynets afgørelse af 9. september 1999.

Sagsfremstilling:

I en konkret forespørgsel anmoder Erhvervsfremmestyrelsen om Finanstilsynets vurdering af, om navnlig § 7, stk. 3 i bekendtgørelse om udførsel af varer, teknologier og knowhow med dobbelt

anvendelse er et tilstrækkeligt grundlag til at tilsidesætte tavshedsbestemmelserne i bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fandt, at en hjemmel i en bekendtgørelse normalt ikke vil være tilstrækkelig til at fravige tavshedsbestemmelserne i bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, medmindre hjemmelbestemmelsen eller forarbejderne hertil klart angiver, at der gives hjemmel til at udstede sådanne regler. En sådan hjemmel findes ikke i lov om anvendelse af visse af De Europæiske Fællesskabers retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande § 1.

En endelig afgørelse af spørg

smålet henhører under domstolene.

Senest opdateret 09-09-1999