Lov om banker og sparekasser m.v. § 24 - Erhvervelse af egne aktier i forbindelse med kapitalnedsættelse

30-11-1999

Finanstilsynets afgørelse af 30. november 1999.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 24 - erhvervelse af egne aktier i forbindelse med kapitalnedsættelse

Bank- og sparekasselovens § 24, stk. 5, og aktieselskabslovens § 48 b

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut havde rejst spørgsmålet, om aktieselskabslovens § 48b også finder anvendelse på banker med den konsekvens, at banker kan erhverve egne aktier udover den i bank- og sparekasselovens § 24, stk. 5, fastsatte grænse på 10 %, når dette sker som led i en kapitalnedsættelse.

Afgørelse/begrundelse:

Af bank- og sparekasselovens § 24, stk. 5, fremgår, at en bank ikke må erhverve eller som pant modtage egne aktier til et større samlet pålydende end 10 % af aktiekapitalen.

Af aktieselskabslovens § 48, stk. 1, 1. pkt., fremgår, at et aktieselskab ikke mod vederlag til eje eller pant må erhverve egne aktier, hvis den pålydende værdi af selskabet eller dets datterselskabers samlede beholdning af aktier i selskabet overstiger eller som følge af erhvervelsen vil overstige 10 % af aktiekapitalen. Denne regel er hovedreglen og svarer stort set indholdsmæssigt til reglen i bank- og sparekasselovens § 24, stk. 5.

Af aktieselskabslovens § 48b fremgår, at bestemmelserne i § 48 i aktieselskabsloven ikke er til hinder for, at et aktieselskab direkte eller indirekte erhverver egne aktier, når dette sker som led i en nedsættelse af aktiekapitalen efter aktieselskabslovens kapitel 7.

Aktieselskabslovens bestemmelser finder anvendelse på banker med de begrænsninger, der følger af bank- og sparekasseloven.

Det er tilsynets opfattelse, at aktieselskabslovens § 48b finder anvendelse på banker med den konsekvens, at en bank kan erhverve egne aktier udover de i bank- og sparekasselovens § 24, stk. 5, nævnte 10 %, når dette sker som led i en kapitalnedsættelse.

Senest opdateret 30-11-1999