Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 c - Om ejerskab og drift af anden virksomhed, spekulation, der ville være lovligt i personligt regi, frist for afhændelse af anden virksomhed

30-11-1999

Finanstilsynets afgørelse af 30. november 1999.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet blev ved en undersøgelse af et pengeinstitut bekendt med, at direktøren ejede og drev et selskab.

Direktøren fremsatte følgende påstande og anbringender:

a. Forholdet var omfattet af undtagelsen i bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 1, 3. punktum, hvorefter direktører med bestyrelsens tilladelse midlertidigt kunne eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejede ved tiltræden af deres stilling i pengeinstituttet, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden ville være forbundet med et økonomisk tab. Direktørens ansættelse som direktør i pengeinstituttet måtte anses som en ny ansættelse, hvorfor undtagelsen fandt anvendelse. Til støtte herfor anførtes, at direktøren havde tiltrådte en ny ansættelseskontrakt som afløste alle tidligere aftaler, og som på alle væsentlige områder var på ændrede vilkår

b. Forholdet var omfattet af undtagelsen i bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 1, 2. pkt, hvorefter direktører i pengeinstituttet kan eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom. Selskabets formål var at eje og udleje fast ejendom og dermed i forbindelse stående virksomhed. Den øvrige virksomhed i selskabet er investeringer, som direktøren lovligt kunne indgå i personligt regi.

c. Såfremt Finanstilsynet var enig i b., men ikke kunne støtte a., foresloges det, at selskabet stilledes en frist til afvikling af sine ejerinteresser i virksomhed, der ikke vedrørte fast ejendom, således at direktøren med hjemmel i § 19 c, stk. 2, kunne opretholde ejerskabet af selskabet.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte følgende:

Ad a.

Det følger af bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 1, at direktører i pengeinstitutter ikke må eje eller drive anden erhvervsvirksomhed end pengeinstituttet. Efter § 19 c, stk. 1, 3. pkt., kan direktører med bestyrelsens tilladelse midlertidigt eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, som de ejer ved tiltrædelsen af deres stilling i pengeinstituttet, hvis en umiddelbar afhændelse af erhvervsvirksomheden vil være forbundet med et økonomisk tab.

Selskabet er ubestridt en anden erhvervsdrivende virksomhed end pengeinstituttet.

Afgørende for, om ejerskabet af selskabet kan betragtes som omfattet af undtagelsen i § 19 c, stk. 1,3. pkt., er, om direktøren kan siges at være tiltrådt stillingen som direktør, når han tidligere har bestridt samme stilling i selskabet.

Til støtte herfor anføres af direktøren, at direktøren tiltrådte en ny ansættelseskontrakt som afløste alle tidligere aftaler, og som på alle væsentlige områder var på ændrede vilkår. Det er ikke af direktøren konkretiseret, hvori de ændrede vilkår bestod.

Finanstilsynet bemærker, at direktøren tilsyneladende ikke ændrede ansvarsområde eller arbejdsopgaver ved tiltrædelsen af den ny kontrakt.

Ved bedømmelsen af, om der foreligger en ny stilling, er det stillingens indhold, der er afgørende, og ikke de vilkår hvorpå stillingen tiltrædes. Det er ikke i det fremsendte sandsynliggjort, at direktøren er tiltrådt en stilling med et væsentligt ændret ansvarsområde eller andre arbejdsopgaver, end dem, direktøren varetog i sin tidligere stilling. Der ses endvidere ikke, at være sket anmeldelse til Finanstilsynet af Deres fratræden og tiltræden. På daværende tidspunkt fulgte en pligt hertil af bank- og sparekasselovens § 17, stk. 2.

Finanstilsynets finder ikke, at der i relation til undtagelsen i § 19 c, stk. 1, 3. pkt., er tale om en ny stilling.

Ad b.

Det følger af § 19 c, stk. 1, 2. pkt., at direktører i pengeinstituttet kan eje, drive eller deltage i administrationen af fast ejendom.

Efter udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabets formål at eje og udleje fast ejendom og dermed i forbindelse stående virksomhed.

Af regnskabet for selskabet fremgår det imidlertid, at en væsentlig del af selskabets indtægter stammer fra anden virksomhed end fast ejendom. Det fremgår af årsregnskabet for 1998 for selskabet, at posten 'drift ejendomme' kun bidrager med ca. 0,3 % af resultatet. Af aktiverne i balancen udgør posten 'materielle anlægsaktiver' ca. 30 %.

Finanstilsynet lægger derfor til grund, at selskabet med sine nuværende aktiviteter ikke er omfattet af § 19 c, stk. 1, 2. pkt.

De må som nævnt ovenfor ikke eje eller drive anden erhvervsvirksomhed end pengeinstituttet. De kan derfor heller ikke eje et erhvervsdrivende selskab, der laver porteføljepleje af Deres egne midler. At De lovligt kunne lave de samme forretninger i eget regi, har ingen betydning, da der som nævnt ikke er hjemmel til at dispensere fra forbuddet i bank- og sparekasselovens § 19 c.

Ad c.

§ 19 c, stk. 1, 1. pkt., indeholder et absolut forbud. Der er ikke i bestemmelsen hjemlet mulighed for, at Finanstilsynet kan meddele dispensation fra forbuddet eller tidsbegrænsede tilladelser til at drive anden virksomhed. Det må dog antages, at Finanstilsynet kan fastsætte en frist til efterkommelse af et eventuelt påbud om lovliggørelse.

 

 

Senest opdateret 30-11-1999