Lov om banker og sparekasser m.v. § 1, stk. 5 - Om pengeinstitutvirksomhed som franchise

27-05-1999

Finanstilsynets afgørelse af 27. maj 1999.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet blev forespurgt, om et pengeinstitut kan drive pengeinstitutvirksomhed som franchise.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte følgende:

Ved en franchiseaftale forstås en aftale mellem 2 virksomheder, franchisegiveren og franchisetageren om salg af varer eller præstation af tjenesteydelser til endelige brugere. Franchisegiveren og franchisetageren har status som uafhængige virksomheder.

I henhold til bank- og sparekasselovens § 1, stk. 5, er pengeinstitutter sammen med staten og udenlandske kreditinstitutter, der opfylder betingelserne i bank- og sparekasselovens §§ 6 a eller 6 c, eneberettigede til ved henvendelse til offentligheden at tilbyde sig som modtagere af indlån.

Franchisetagere skal således indhente tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, førend franchisetagere kan rette henvendelse til offentligheden som modtagere af indlån.

Senest opdateret 27-05-1999