Lov om banker og sparekasser m.v. § 23, stk. 1 - Om opgørelse af engagement - afgørelse af 30. juni 1999

30-06-1999

Finanstilsynets afgørelse af 30. juni 1999.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 23, stk. 1

Sagsfremstilling:

Et finansielt holdingselskab havde et engagement med et finansieringsselskab.

På engagementet var der hensat til imødegåelse af forventede tab på fordringen. Et datterselskab til det finansielle holdingselskab havde et engagement med en række selskaber under konkurs.

Fordringerne var bogført med fradrag for foretagne afskrivninger. De foretagne hensættelser og afskrivninger bevirkede, at de bogførte engagementer var ret beskedne i forhold til den ansvarlige kapital.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte det finansielle holdingselskab, at engagementerne stred mod bank- og sparekasselovens § 23, stk. 1, idet er Finanstilsynets mangeårige praksis, at definere et engagement som det krav, instituttet juridisk kan kræve hos debitor.

Størrelsen af engagementet kan reduceres ved fradrag i henhold til bekendtgørelse om særlig sikre krav og ikke på anden måde. Hensættelser eller afskrivninger på et engagement, der ikke reducerer tilgodehavendet, kan således ikke fradrages engagementet i forbindelse med opgørelse af engagements forhold af 25%-grænsen i bank- og sparekasselovens § 23, stk. 1.

Senest opdateret 30-06-1999