Lov om banker og sparekasser m.v. § 34, stk. 5 - Om revisionschefens teoretiske uddannelse

05-01-1999

Finanstilsynets afgørelse af 5. januar 1999.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 34, stk. 5

Lov om banker og sparekasser m.v. § 34, stk. 5, og § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med nyansættelse af revisionschef i et mindre pengeinstitut, anmodede instituttet om dispensation for kravet om, at revisionschefen har en teoretisk uddannelse svarende til, hvad der kræves for at blive statsautoriseret eller registreret revisor, jf. § 7, stk. 2 i bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner.

 Førend adgang gives til kvalifikationseksamen som registreret revisor, skal man i dag have fuldført enten HD i regnskabsvæsen med en toårig overbygningsuddannelse eller cand.merc.aud. studiet. Instituttet anførte, at den konkrete ansøger til stillingen som revisionschef bestod HD i regnskabsvæsen i 1996, og at ansøgeren er i gang med cand.merc.aud. studiet, som forventes færdiggjort inden for 1½ år.

Afgørelse/Begrundelse:

Under hensyntagen til den aktuelle ansøgers igangværende uddannelse og til den begrænsede størrelse af instituttets balance (gruppe 3 institut), kan Finanstilsynet acceptere, at revisionschefen midlertidigt ikke lever op til uddannelseskravet. Finanstilsynet gav på denne baggrund dispensation for regnskabsårene 1999 og 2000.

Såfremt den ansatte revisionschef ikke inden udgangen af 2000 opfylder kravet til uddannelse, skal dispensationen tages op til genovervejelse.

En tilsvarende dispensation for uddannelseskravet til revisionschefen ville normalt ikke kunne gives til større institutter, ligesom udnævnelse til stedfortræder for revisionschefen i et større institut normalt heller ikke ville kunne accepteres, uden at uddannelseskravet er opfyldt.

Senest opdateret 05-01-1999